WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ - OBSZAR MIASTA KROSNA

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ - OBSZAR MIASTA KROSNA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w:

Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Lwowska 28A, pokój nr 125
tel. 13 47 43 125

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, otrzymasz w formie decyzji administracyjnej. W przypadku gdy dokumenty załączone do wniosku będą niekompletne, zostaniesz poproszony o uzupełnienie wniosku.
 • Decyzja zostanie wydana w terminie do 30 dni od wszczęcia postępowania i przesłana listem poleconym, na wskazany we wniosku adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - obszar m. Krosna,
 • mapa uzupełniająca z projektem zasięgu konturu proponowanego do wyłączenia z produkcji rolniczej wykonana przez geodetę uprawnionego, w przypadku wyłączania części działki, 
 • w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, 
 • projekt zagospodarowania działki
 • pełnomocnictwo jeśli składasz wniosek w imieniu wnioskodawcy

  WNIOSEK

 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości - zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przez właściciela rozumie się również posiadacza samoistnego, zarządcę lub użytkownika, użytkownika wieczystego i dzierżawcę; W przypadku kilku współwłaścicieli wniosek składają wszyscy.
 • Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą tylko jedna z nich należy dołączyć pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
 • Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki oprócz dokumentu potwierdzającego prawo do gruntu należy dołączyć pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
 • Jeśli został ustanowiony pełnomocnik pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Można wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 1 i § 2 k.p.a.). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 k.p.a.).
 • W przypadku ustalenia, iż grunt objęty ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączono z produkcji rolniczej niezgodnie z jej przepisami zostanie wydana decyzja zgodnie z art. 28 w/w ustawy.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • Wniosek z załącznikami i decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej - art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 • Należność za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pomniejszona o wartość wyłączanego gruntu, płatną jednorazowo. Wysokość należności ustala się w oparciu o tabelę zamieszczoną w ustawie. 
 • Opłaty roczne płatne przez 10 lat stanowiące 10% należności od momentu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej tj. rozpoczęcia innego niż rolniczy sposób wykorzystania gruntu oprócz przypadku wyłączenia zgodnie z art. 12 a w/w ustawy. 
 • Zgodnie z art. 12a w/w ustawy wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej do 5 arów powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i do 2 arów na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego zwolnione jest z należności i opłat. 
 • Koszt opracowania geodezyjnej dokumentacji z projektem konturu do wyłączenia. Dokumentację tą wykonują uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego na wniosek i koszt właściciela nieruchomości
 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Najbliższa rodzina jest zwolniona z opłaty.

PŁATNOŚCI:

 • przelewem na nr konta wskazany w decyzji administracyjnej.
 • opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa płatna w kasie w urzędzie lub przelewem na nr konta 

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku maksymalny termin załatwienia sprawy to 30 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale w Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Lwowska 28A, pokój nr 125
tel. 13 47 43 125

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie