PJ.0142.PI-GK-4.2014 Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

1. Od czego zacząć

Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami i opłatą skarbową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł.
W przypadku przedłużenia terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem – opłata skarbowa wynosi 53,50 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miasta Krosna
Nr konta w Banku Polska Kasa Opieki SA: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
ul. Bieszczadzka 5 (II piętro)
tel. (0-13) 47 43 640

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.
W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem stosownej decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
 • Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymogów, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała Nr VI/100 /15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno
 • Uchwała Nr VII/146/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krosno

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub gońca (na terenie Krosna)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku do pobrania poniżej – PJ.0142.F-GK-4

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 • Prezydent Miasta Krosna jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zezwolenie, zgodnie z przepisami, obejmuje tylko teren miasta Krosna.
 • Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4. Odbiorcy danych:
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan:
−    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
−    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
−    prawo do usunięcia danych osobowych,
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie