PJ.0142.PI-GK-2.2018 Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 

PJ.0142.PI-GK-2.2018

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

 

1. Od czego zacząć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Miasta Krosna
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 632
Krzysztof Zaborowski - inspektor ds. zarządzania siecią kanalizacji deszczową

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
 • Na podstawie wydanych warunków przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej należy opracować dokumentację.
 • Uzgodnienia trasy przyłącza  lub sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej (ZUDP) – sprawy przyjmuje Wydział Geodezji i Kartografii Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a
 • Opracować dokumentację; którą należy uzgodnić z inspektorem ds. zarządzania  siecią kanalizacji deszczowej w formie klauzuli uzgodnienia dokumentacji. Uzgodnienie realizowane jest zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Art.  12 ust. 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego pkt.5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. 1 egz. złożonej dokumentacji zostaje w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna.
 • Procedura odrębna - zgłoszenia wg Prawa Budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego – Wydział Architektury i Budownictwa.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej - PJ.0142.F-GK-2

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Po realizacji przyłącza wymagane będzie:
Wydanie Potwierdzenia odbioru wykonanego przyłącza – Dokument Wydawany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wymaga się dołączenia do wniosku następujących dokumentów:  

 • Oświadczenie kierownika budowy – uprawnienia branżowe w specjalności kanalizacyjnej. Mogą być uznane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  Art.  12 ust. 1 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Budowlanej - Kierownika budowy
 • Inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza zgodna z dokumentacją (porównanie z dokumentacją przeznaczoną do realizacji)
 • Zgody na wejście w teren na działki, np. decyzja na wejście w teren w pas drogowy – Wydziału Drogownictwa.
 • Protokół odbioru robót związanych z zajęciem pasa drogowego.
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.  
 • Oświadczenie w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  - dotyczy tylko podmiotów gospodarczych
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie