ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, pokój nr 220
tel. 13 47 43 220

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń wnioski należy składaj co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności tj. sprzedaży napojów alkoholowych (zezwolenia ABC lokale gastronomiczne i sklepy oraz „catering”) oraz co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy (zezwolenia jednorazowe).

 • składasz wniosek,
 • sprawdzimy Twój wniosek i  ewentualne poprosimy o uzupełnienie braków formalnych,
 • Twój wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie (zezwolenia jednorazowe oraz „catering” nie podlegają opiniowaniu),
 • wylicz opłatę za korzystanie z zezwolenia,
 • przekaż na konto Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (przed wydaniem zezwoleń),
 • Prezydent Miasta Krosna wyda Ci zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • możesz odebranie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

Do wniosków dołącz wymagane dokumenty, oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Urząd Miasta Krosna może uwierzytelnić kserokopie, natomiast od poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne):

 •  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,


A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, umowa najmu, podnajmu, dzierżawy),
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • w przypadku spółek cywilnych do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kserokopię aktualnej umowy spółki, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym,
 • pełnomocnictwo notarialne, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Rozpatrywany będzie tylko wniosek kompletny. Wniosek złożony bez wymaganych załączników bądź nieuzupełniony w określonym terminie od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.


Dokumenty niezbędne do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,                                                                                                                                                                                                                                 
 • zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy

wraz z wymaganymi dokumentami:

- szkic sytuacyjny z naniesionym punktem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – podpisany przez organizatora imprezy,
- szczegółowy program imprezy – podpisany przez organizatora imprezy,
- dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, umowa najmu, podnajmu, dzierżawy).

 • zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaży napojów alkoholowych (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach),
 • uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane posiadanego zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Krosna),
 • uwierzytelniona kserokopia statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez jednostkę OSP),
 • pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenie wydawane jest na na okres 2 lat (tzw. „catering”):

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę,
 • pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Jeśli powadzisz działalność polegającą na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę wydawane jest na okres do 2 lat. Opłaty wnosi się w wysokości takiej jak dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) oraz poza miejscem sprzedaży
  (sklepy) –   


- A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- B - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- C - powyżej 18% zawartości alkoholu,

 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym)
 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 • zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta (tzw. „catering”)
 • podanie o dokonanie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zaświadczenie o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 


DODATKOWE INFORMACJE:

Potrzebne druki wniosków, zaświadczeń, oświadczeń itp. możesz otrzymać również
w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a (p.220)

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Opłaty dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest jednorazowo opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (za cały rok):
1) 525,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
2) 525,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2 100,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

Jeśli prowadziłeś sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim ustal jest opłatę na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (druk nr 11). Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Jeśli prowadziłeś sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:
1) 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
2) 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
3) 77 000, 00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Jeśli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, dokonaj opłaty w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty dotyczące przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy chcą uzyskać zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:
1) 43,75 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 43,75 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 175,00 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na rachunek Gminy Miasto Krosno nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
 • wszystkie inne opłaty skarbowe np. za pełnomocnictwo, wydanie decyzji, uwierzytelnianie kserokopii dokonuje się na rachunek Gminy Miasto Krosno nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

TERMINY:

Twój wniosek będzie rozpatrzony do miesiąca od wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

• osobiście, po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a, pokój nr 220
tel. 13 47 43 220

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie