1. Od czego zacząć

Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy występuje z wnioskiem  do Prezydenta Miasta Krosna o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie. 
Zwraca się do Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności
ul. Lwowska 28a pok. 105, 
tel. (0-13) 43 639 26

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

 Wydanie zezwolenia albo odmowa jego wydania następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, natomiast opinie o których mowa w pkt. 1  niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 Wymagane załączniki:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem,  zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg  ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub  terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób  uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych  i sanitariatów.
2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
3. Informacja o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz  służby informacyjnej.
4. Informacja  o  sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział  w  imprezie  masowej     w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
5. Informacja o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy.
6. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie.
7. Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
9. Opinia Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Opinie (pkt 6-9) oraz instrukcję (pkt 2) organizator dołcza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na  14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 

7. Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( j. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 611), ustawa z dnia  16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej  ( j. tekst  Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności – pok. 105 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 Wniosek

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 Informacje dodatkowe: 

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci: 
1. kopii aktualnych protokołów z kontroli obiektu, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym (dla imprez na które  wstęp jest odpłatny),

 Tryb odwoławczy:  Od decyzji w sprawie wydania  zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej bądź odmowy jej wydania  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych.
 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie