Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28a, pokój nr 105
tel. 13 47 43 105

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej należy złożyć nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy masowej.

Opinie Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Decyzja po rozpatrzeniu wniosku o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej oraz opinii służb będzie wydana nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy masowej.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 

     1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej;
 • dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej;
 • punktów poboru wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
 • informacja o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i punktów sanitarnych.

    2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu oraz podczas trwania imprezy masowej.

    3. Informacja o:

 • liczbie miejsc dla osób uczestniczących na imprezie masowej;
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 • zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

    4. Opinie:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie;
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie;
 • Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 82,00 zł za wydanie decyzji na zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk dokonania wpłaty)

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku termin wydania decyzji na zezwolenie przeprowadzenia imprezy jest to 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy masowej.

 

 

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28a, pokój nr 105
tel. 13 47 43 105

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie