Sporządzenie aktów urodzenia noworodków PI-USC-1 

1. Od czego zacząć?

                    Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul.Prochownia 4 ( pokój- rejestracja urodzeń).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Sporządzenie aktu urodzenia i jeden odpis skrócony aktu urodzenia nie podlegają opłacie skarbowej ( kolejne odpisy aktu urodzenia podlegają opłacie skarbowej: skrócony, wielojęzyczny odpis 22 zł, zupełny odpis - 33 zł).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie
ul. Prochownia 4, 
tel. 13-43-204-19; 13-43-677-86; 13-47-433-92; 13-47-433-90;
fax. 13-43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- akt urodzenia dziecka oraz odpis sporządzane są bez zwłoki,

- termin zgłoszenia urodzenia noworodka w urzędzie wynosi 21 dni od daty urodzenia,

- termin zgłoszenia urodzenia dziecka, które urodziło się martwe – 3 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka i wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka bezpośrednio po sporządzeniu aktu oraz zameldowanie dziecka i nadanie numeru PESEL.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub paszport.

2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Uwaga:

Karta zgłoszenia urodzenia dziecka lub martwego urodzenia dostarczana jest do tut. USC bezpośrednio przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie

7. Podstawa prawna:

1.Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).

2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.788 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.262 z późn. zm.).

8.Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

9.Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 z późn. zm..

10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r. poz.74 ze zm..

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w USC po dokonaniu rejestracji noworodka.

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć :

- Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka, w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia lub jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

- Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

- Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. - W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

- Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. na podstawie pisemnego pełnomocnictwa w treści, którego winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna : Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

- Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

- Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

- Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę dokonującą rejestracji dziecka o nadaniu tego numeru.

- Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

- Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka

- Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenie akty urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia

- W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca; w przypadku ojca dziecka należy przedłożyć do wglądu ważny dowód osobisty.

 

 

Oprac.A.B.

klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych                        i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                   z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą     w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Po upływie okresów, o których mowa, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

 

Jednocześnie na podstawie art. 128 kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej            w danej księdze.


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo   o aktach stanu cywilnego.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie