Wydawanie z ksiąg odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń PI-USC-4

1. Od czego zacząć

              Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul. Prochownia 4. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1) Odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 22,00 zł,

2) Odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 33,00 zł,

3) Odpis wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu– 22,00 zł,

4) Zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze – 24,00 zł,

5) Pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17,00 zł

Wpłat z powyższego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna : Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19; 13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13-43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

-  po złożeniu wniosku bezpośrednio w USC – niezwłocznie,

-  po złożeniu wniosku za pośrednictwem poczty w USC – niezwłocznie,

- po złożeniu wniosku o migrację aktu z innego USC na terenie kraju,

- po zmigrowaniu aktu do Rejestru Stanu Cywilnego – do 7 dni roboczych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

- wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wnioskodawcy,

- wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wnioskodawcy drogą pocztową,

- w przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze wystawiane jest stosowne zaświadczenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

- wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (dostępny w siedzibie USC),

- dowód osobisty wnioskodawcy do okazania,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (można jej dokonać w tutejszym USC.

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

1.Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

c) dokument tożsamości strony: - dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny: a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury), b) dokument tożsamości strony: - dowód osobisty lub paszport c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) dokument tożsamości pełnomocnika: - dowód osobisty lub paszport,

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

7. Podstawa prawna:

1. Art.45 i art.125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz.194).

3. Art.33 i art.35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

4. Art.20a ust.1 albo ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.235 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.262).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.1330).

8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz.1735).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Krośnie) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

9. Wzór wniosku w załączeniu.

klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych                        i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                   z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą     w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Po upływie okresów, o których mowa, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

 

Jednocześnie na podstawie art. 128 kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej            w danej księdze.


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo   o aktach stanu cywilnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1. Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu
cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Krośnie i poza Krosnem, przyjmowane są :
- w siedzibach USC: ul. Prochownia 4,
- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – USC Krosno, ul. Prochownia 4, 38-400 KROSNO,
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 
2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego  stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.
 
 
 
Oprac. A.B.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie