Rejestracja urodzeń

REJESTRACJA URODZEŃ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
 • osobiście w:

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 47 43 392

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krośnie możesz zarejestrować tylko dziecko urodzone w Krośnie. Zostaniesz poproszony o uzupełnienie wniosku w przedmiocie rejestracji dziecka (oświadczenia m.in. o wybranym imieniu/imionach dla dziecka oraz miejscu zameldowania). Na podstawie uzupełnionego wniosku oraz karty urodzenia (przekazanej do tut. urzędu przez Szpital Wojewódzki w Krośnie) przygotowany zostanie protokół zgłoszenia urodzenia. Po sprawdzeniu danych w nim zawartych i jego podpisaniu sporządzony zostanie akt urodzenia dziecka. Otrzymasz jeden odpis skrócony aktu urodzenia wydawany z urzędu- nieodpłatnie oraz zaświadczenia: o nadanym numerze PESEL i zameldowaniu.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważny dowód osobisty lub paszport- do wglądu,
 • pełnomocnictwo – w przypadku rejestrowania dziecka przez pełnomocnika.

 

URODZENIE ŻYWE:

 

URODZENIE MARTWE:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • karta urodzenia dziecka lub martwego urodzenia dostarczana jest do tut. USC bezpośrednio przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie,
 • urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka, w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia lub jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia,
 • jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego nadaje z urzędu imię dla dziecka oraz sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, następnie informuje o tym fakcie rodziców dziecka,
 • zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa w treści którego winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
 • Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna : Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul.Lwowskiej 28a lub ul.Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.
 • jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji,
 • odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie,
 • kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę dokonującą rejestracji dziecka o nadaniu tego numeru,
 • zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia; zameldowania możesz dokonać wyłącznie na adres zameldowania stały lub czasowy jednego z rodziców,
 • dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka,
 • rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenie akty urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
 • w chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca; w przypadku ojca dziecka należy przedłożyć do wglądu ważny dowód osobisty.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Rejestracja urodzenia zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Jeżeli chcesz otrzymać dodatkowe odpisy aktu urodzenia:

 

TERMINY:

Akt urodzenia dziecka oraz odpis sporządzane są niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
  • osobiście w:

   

  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Prochownia 4
  tel. 13 47 43 392

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie