Podział nieruchomości - obszar Miasta Krosna

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o podział nieruchomości w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty. (wzór wniosku - formularz nr F-G-12 )

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów administracyjnych (Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz się liczyć z kosztami wykonania czynności technicznych, które należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego we własnym zakresie.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 124 (I piętro), tel. 013 47 43 124
(w zakresie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)
oraz
Wydział Urbanistyki
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 202 (II piętro), tel. 013
47 43 202
( w zakresie opinii dotyczącej zgodności projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy:

 • od złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji o podziale nieruchomości – do 30 dni.
 • od wszczęcia postępowania o scaleniu i podziale do jego zakończenia – ok. 6 miesięcy

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1. Podział nieruchomości

 • przyjęcie wniosku wraz z załącznikami.(druk do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub w Biurze Obsługi Obywatela)
 • ocena i analiza złożonego wniosku
 • wydanie postanowienia dotyczącego zgodności projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w Wydziale Urbanistyki UM w trakcie postępowania podziałowego)
 • wydanie decyzji administracyjnej (w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami UM)

2. Scalenie i podział nieruchomości: procedura wymagająca zlecenia opracowania geodezyjno – prawnego, uchwały Rady Miasta i postępowania wieczysto – księgowego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np : Akt Własności Ziemi, wyciąg z księgi wieczystej , akt notarialny itd.),
 • decyzję o warunkach zabudowy terenu o ile była wydana przed dniem złożenia wniosku
 • wstępny projekt podziału nieruchomości – 3 egzemplarze ( za wyjątkiem przypadków gdy podział nieruchomości wykonywany jest niezależnie od ustaleń planu miejscowego)
 • operatu pomiarowego przeznaczonego dla gminy wraz z mapą z projektem podziału nieruchomości wykonaną przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodedzyjneg włączoną do zasobu geodezyjnego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( 3 egz. + 1 egzemplarz dla każdego wnioskodawcy)

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks cywilny itd.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pokój nr 124 lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się do podziałów nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Podział nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych ( o wykorzystywaniu decyduje oznaczenie użytku gruntowego w ewidencji gruntów) na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej;

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest zadaniem gminy i jest prowadzone przez Prezydenta Miasta Krosna. Jest to postępowanie dwuetapowe. Pierwszy etap dotyczy ustalenia zgodności projektowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a drugi dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

Postanowienie w sprawie zgodności projektowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (a w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi) wymagane jest we wszystkich przypadkach podziałów za wyjątkiem wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami , kiedy podziału nieruchomości można dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a mianowicie gdy celem podziału jest:

 1. zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
 2. wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
 3. wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
 4. realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
 5. realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
 6. wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej;
 7. wydzielenie działki budowlanej; (pod istniejącym już budynkiem)
 8. wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.

Pozytywna opinia o zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego wydana w formie postanowienia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości.


Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
 4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 6. wykaz zmian gruntowych;
 7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 8. mapę z projektem podziału.

Jeżeli do podziału wymagane jest wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokumenty wymienione pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w operacie ewidencji gruntów. Zażalenie na postanowienie dotyczące podziału składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, natomiast odwołanie od decyzji w sprawie podziału w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie