Klasyfikacja gleboznawcza gruntów i użytków gruntowych

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji gleboznawczej lub konturu użytku gruntowego w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przy wnoszeniu podania opłata skarbowa w wysokości 10 zł, oraz musisz być przygotowany na poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 123 (I piętro), tel. 013 47 43 123

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

od złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji – do 30 dni

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób

  • przyjęcie wniosku /druk również do pobrania w Wydziale Geodezji , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub w Biurze Obsługi Obywatela / wraz z załącznikami.
  • dokonanie oceny i analizy złożonego wniosku
  • rozprawa administracyjna w terenie (w niektórych przypadkach)
  • wydanie decyzji administracyjnej

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • dokumentacja geodezyjna wykonana przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, wpisana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Mapa uzupełniająca z wykazem zmian i protokołem opisującym stan zagospodarowania działki w przypadku zmiany konturu użytku, oraz opinią Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku zmiany klasy bonitacyjnej gruntu)

7. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1043)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U 2012 r. poz. 1246)
  • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami itd.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta. Krosna Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Klasyfikacją gleboznawczą objęte są tylko grunty rolne, grunty pod lasami (prywatnymi), a także grunty pod wodami zamkniętymi (stawami).

Wszystkie grunty (w tym również rolne) zaliczone są do odpowiedniej grupy użytków gruntowych w zależności od faktycznego sposobu użytkowania. Najczęściej występujące użytki gruntowe to: użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty leśne, grunty pod wodami, nieużytki itp.

Zmian w zakresie konturów użytków gruntowych dokonuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej wykonanej przez geodetę uprawnionego, sporządzonej na koszt zainteresowanych.

Zmian w zakresie klasyfikacji gleboznawczej dokonuje się na podstawie dokumentacji wykonanej przez uprawnionego klasyfikatora zatrudnionego w Biurze Geodezji Terenów Rolnych po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Odwołanie od decyzji administracyjnych w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntów i użytków gruntowych składa się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie