Dzierżawa (najem, użyczenie**) gruntów Gminy i Skarbu Państwa

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o dzierżawę lub o przedłużenie okresu dzierżawy w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów przy składaniu wniosku ( nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz się liczyć z czynszem dzierżawnym i podatkiem VAT, który musisz zapłacić w terminie określonym w umowie oraz podatkiem od nieruchomości, który zostanie naliczony odrębną decyzją.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Krosno ul. Lwowska 28a pokój nr 119 (I piętro), tel. 013 47 43 119

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

(**Procedura najmu i użyczenia nieruchomości przebiega podobnie jak w przypadku dzierżawy.)

Okres załatwiania wniosku wynosi:

 • około 1.5 miesięca dla procedury bezprzetargowej
 • około 3 miesięcy dla procedury przetargowej
 • około 30 dni w przypadku przedłużenia okresu dzierżawy

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1.  W przypadku zastosowania bezprzetargowej formy oddania nieruchomości w dzierżawę tryb postępowania będzie następujący :
 • przyjęcie wniosku,
 • sporządzenie kopii mapy i wypisu z ewidencji gruntów,
 • wizja w terenie,
 • skompletowanie wymaganych opinii (Wydział Urbanistyki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Drogownictwa, Komisje Rady Miasta),
 • sporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, umieszczenie na stronie internetowej Urzedu w BIP na okres 21 dni
 • podpisanie umowy.
 1. W przypadku zastosowania przetargowej formy oddania nieruchomości w dzierżawę konieczne będą dodatkowe czynności:
 • sporządzenie komunikatu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy i przekazanie do ogłoszenia w prasie,
 • sporządzenie ogłoszenia o przetargu i podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu w BIP oraz przekazanie komunikatu do prasy,
 •  przeprowadzenie przetargu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • załącznik graficzny-odręczny szkic terenu wnioskowanego do dzierżawy sporządzony na kopii mapy ewidencji gruntów
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy ( w przypadku gdy jest wymagana)

UWAGA: W przypadku wniosku o przedłużenie okresu dzierżawy nie należy do wniosku dołączać żadnych dokumentów.

7. Podstawa prawna:

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad ustalania czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno - (podejmowana raz w roku)
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczonych

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok nr 119/ I piętro/ lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Oddawane w dzierżawę, najem, użyczenie mogą być nieruchomości stanowiące własność Gminy Krosno i Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych Miasta Krosna w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości następuje w formie przetargowej lub bezprzetargowej przez zawarcie umowy cywilno-prawnej na piśmie, która określa prawa i obowiązki stron umowy.

Dzierżawca, najemca oprócz czynszu określonego w umowie płaci podatek od nieruchomości naliczony odrębną decyzją przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta. Spory powstałe przy wykonywaniu umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

Przez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz /nieruchomość/ do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

(**Użyczenie jest bezpłatną formą używania rzeczy /nieruchomości/ na podstawie umowy użyczenia. W przypadku nieruchomości jest ona stosowana w wyjątkowych przypadkach) 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie