Zmiana w operacie ewidencji gruntów - obszar miasta Krosna

1. Od czego zacząć

Od złożenia wniosku o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Musisz być przygotowany na poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej lub prawnej w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja ta jest konieczna do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów oraz opłata skarbowa 10 zł jeśli zmiana jest wprowadzona na wniosek strony po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją administracyjną. Nie dotyczy przypadków gdu zmiana wprowadzona jest na podstawie dokumentów wydanych przez inne organy - akty notarialne, postanowienia sądowe, wyciągi z ksiąg wieczystych. 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji
Krosno, ul. Lwowska 28a
pokój 124 (I piętro) - zmiany w części opisowej ewidencji gruntów
  pokój 114a (I piętro) - zmiany w części graficznej ewidencji gruntów
tel. 013 47 43 124
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy (od złożenia kompletnego wniosku do wprowadzenia zmiany) – do 30 dni

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

  • złożenie wniosku /druk również do pobrania w Wydziale Geodezji , Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub w Biurze Obsługi Obywatela / wraz z załącznikami.
  • ocena i analiza złożonego wniosku
  • rozprawa administracyjna w terenie - w przypadku gdy przed wprowadzeniem zmiany lub odmową jej wprowadzenia, konieczne jest przeprowadzenie administracyjnego postępowania wyjaśniającego z udziałem zainteresowanych stron
  • wydanie decyzji administracyjnej
  • wprowadzenie zmiany
  • powiadomienie organów podatkowych

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokument stanowiący podstawę wprowadzenia zmiany (np.: akt notarialny, decyzja administracyjna, wyrok sądu, dokumentacja geodezyjno-prawna itp.)

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1043)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem poczty

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wprowadza zmiany w ewidencji na podstawie wiarygodnych dokumentów (wymienionych w w/w rozporządzeniu) dostarczonych przez osoby będące właścicielami (władającymi) nieruchomości , bądź urzędy, sądy itp. Na osobach będących właścicielami (władającymi) nieruchomości, ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych w ewidencji gruntów, w tym między innymi: zmiana właściciela, adresu zamieszkania, zmiana sposobu użytkowania działki spowodowana wybudowaniem budynku itp. O dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali zostaje niezwłocznie powiadomiony organ podatkowy. Odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie