Sprzedaż lokali mieszkalnych

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów administracyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania (nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej). Musisz się jednak liczyć z wydatkami bezpośrednio związanymi z nabyciem lokalu.

Uwaga : W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu mieszkalnego zobowiązany jesteś do zwrotu kosztów wyceny lokalu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami

Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 119 (I piętro), tel. (13) 47 43 119
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Okres załatwiania wniosku wynosi około 3 miesięcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • przyjęcie wniosku,
 • skompletowanie wymaganych opinii (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) i dokumentów (odpis z księgi wieczystej , wykaz zmian gruntowych , kopia z mapy ewidencyjnej),
 • przygotowanie projektu Uchwały Rady Miasta Krosna dotyczącej sprzedaży nieruchomości lokalowej ( w przypadku gdy taka uchwała nie była podjęta wcześniej),
 • dokonanie wyceny lokalu mieszkalnego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • sporządzenie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży i podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 • zamieszczenie komunikatu w prasie informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz na stronie internetowej Urzędu w BIP
 • sporządzenie protokółu uzgodnień dotyczącego sprzedaży nieruchomości lokalowej
 • zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego lub umowa najmu
 • kserokopia dowodu osobistego

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 • przepisy wykonawcze do ustawy: o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo budowlane, ustawy o własności lokali i inne

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pokój nr 119 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami. 

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krosno na rzecz dotychczasowych najemców lokali prowadzona jest w trybie bezprzetargowym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o Uchwały Rady Miasta Krosna.

Cena nieruchomości lokalowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty, nie dłużej jednak niż na 10 lat. 

W przypadku gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby nie będącej najemcą , mają zastosowanie przepisy ogólne dotyczące sprzedaży nieruchomości ( tryb przetargowy).

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie