Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w

Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Lwowska 28, pokój nr 116
tel. 13 47 43 116

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Złóż kompletny wniosek z uzasadnieniem. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia wniosku.
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz wiedzieć, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, - wniosek wraz z uzasadnieniem
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – wniosek z uzasadnieniem i wymagane załączniki tj:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie dostałeś oraz jakie jednostki gospodarcze powiązane z Twoją firmą otrzymały w roku, w którym ubiegasz się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez Ciebie i jednostki powiązane, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  • dokumenty finansowe pozwalające ocenić sytuację Twojej firmy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z nią) – bilans zysków i strat za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, aktualne sprawozdanie finansowe, rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku, oświadczenie o kondycji ekonomiczno – finansowej  firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC
  • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa, w przypadku gdy z wnioskiem występujesz jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy.

 

 

 

 

WNIOSEK

 

 

 

 

 

 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • wniosek nie podlega opłacie skarbowej
 • 17 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa lub prokury, w przypadku gdy sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika. Najbliższa rodzina jest zwolniona z opłaty.

PŁATNOŚCI:

 • opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa płatna w kasie w urzędzie lub przelewem na nr konta 

TERMINY:

 • termin składania wniosków nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (tj. do 17 marca każdego roku )
 • termin załatwienia uzależniony jest od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów, sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Lwowska 28A, pokój nr 116
tel. 13 47 43 116

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie