Wydania prawa jazdy po raz pierwszy (PI-KT-7)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Ks. Stanisawa Staszica 2, pokój nr 8  i złożyć wniosek,który stanowi podstawędo stworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) lub złożyć wniosek drogą elektroniczną.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

100 zł - za wydanie prawa jazdy
50 gr- opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy.

Opłatę można dokonać w kasie lub na konto Urzędu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. ks. Stanisława Staszica 2, pokój nr 8

tel. 13 47 43 7 12;

fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Po złożeniu wniosku generowany jest Profil Kandydata na kierowcę, który jest udostępniany w terminie do 2 dni od dnia złożenia wniosku. Po zwrocie uzupełnionego Profilu Kandydata na Kierowcę  z ośrodka egzaminowania i jego pozytywnej  weryfikacji  wysyłane jest zamówienie do producenta blankietów praw jazdy - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres oczekiwania na załatwienie sprawy może wynosić około 14 dni od dnia otrzymania zwróconego profilu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wniosek zostanie przyjęty w Wydziale Komunikacji. Po weryfikacji wniosku zostanie utworzony elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Otrzymasz unikalny numer indentyfikacyjny PKK, z którym należy udać się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Po odbyciu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, twój profil zostanie zwrócony do tut. Wydziału. Po weryfikacji zwróconego profilu i przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, wniosek zostanie przesłany do Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych w  Warszawie, celem  wykonania prawa jazdy. Po otrzymaniu druku prawa jazdy od producenta możliwy jest jego  odbiór zgodnie ze złożonym wnioskiem, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań.
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem o ile jest ono wymagane. 
 3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kat. AM ,A1, B1 i T). 
 4. Dowód uiszczenia opłaty  za wydanie prawa jazdy .
 5. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli było wydane.
 7. Do wglądu:
  1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały.

 

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznień 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 341). 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1000).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.02. 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r.  poz. 231). 
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. , poz. 83). 
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: 

 • za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku

9. Wniosek.

      

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
 2. Jeżeli dokumenty przesłane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zostaną zakwestionowane w jakikolwiek sposób, zostaje wydana decyzja odmawiająca wydania prawa jazdy.
 3. W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
 4. Kierujący może posiadać tylko jeden ważny dokument prawa jazdy.
 5. Tutaj można sprawdzić czy prawo jazdy jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
   

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie