Wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (PI-KT-6)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji: 

od 2 do 15 lat – 200 zł
powyżej 15 do 30 lat – 250 zł powyżej 30 do 50 lat – 300 zł
 • Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji powiększoną o 11%.
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji.
 • Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczania opłaty jak za udzielenie licencji.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel./ fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Będzie wydana licencja w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 2. Oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1.
 3. Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań, o których mowa a art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określonych
  w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.
 4. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych kierowców.
 5. Kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
 6. Kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 7. Kserokopia prawa jazdy,
 8. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów, którym/i transport będzie wykonywany. 
 9. Dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany.
 10. Dokumenty potwierdzające legalizację taksometru lub aplikacji mobilnej,

 

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916 z późn. zm.)

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: a/za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, b/bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku po uiszczeniu stosownych opłat

9. Wniosek wraz z oświadczeniami.

     

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie