Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (PI-KT-5)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

412 zł - za dokonanie wpisu do rejestru. 206 zł - za zmianę wpisu dotyczącą rozszerzenia zakresu działalności.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. i fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Sprawa będzie załatwiona w formie wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie dokonany wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i oświadczeniem o niepopełnieniu przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwa przeciwko dokumentom .

7. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity  Dz.U.z 2018 r., poz. 1990).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2015 r. r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 776).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: 

  • za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek.

            

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Stacja kontroli pojazdów może wystąpić o rozszerzenie zakresu badań technicznych wymagane są takie same dokumenty, jak przy składaniu wniosku o zezwolenie na prowadzenie podstawowego zakresu badań.
We wniosku uwzględnia się rozszerzony zakres badań i dołącza odpowiednie certyfikaty z uprawnionej jednostki naukowo-badawczej potwierdzające posiadanie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do przeprowadzania rozszerzonego zakresu badań technicznych.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie