Udzielenia uprawnień diagnosty (PI-KT-3)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transpotru, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty: 48 zł - za wydanie uprawnienia diagnosty.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 tel. i fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie wydane uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
 2. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 3. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla diagnostów zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym, w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie podstawowym i specjalistycznym.
 4. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia uzupełniającego.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2018, poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 ).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania: a/ za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, b/ bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku

9. Wniosek.

           

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Diagnosta może wystąpić o rozszerzenie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące dokumenty:

 • wniosek o rozszerzenie uprawnień diagnosty,
 • dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym zakresem uprawnień,
 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o jaki ubiega się diagnosta. Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem zostaje dopisany nowy zakres uprawnień. 
   
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie