Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10, tel. i fax 134743714

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie ale:

Wpis do ewidencji instruktorów uzależniony jest od uzyskania przez kandydata na instruktora nauki jazdy kwalifikacji do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami potwierdzonych zdaniem egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

5. Twoja sprawa będzie załatwiona w następujący sposób:

Po złożeniu kompletnego wniosku lista kandydatów na instruktorów nauki jazdy zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93) przekazywana jest do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Kandydatów na Instruktorów i Instruktorów Nauki Jazdy. Po zdanym egzaminie w terminie miesiąca zostanie wydana decyzja potwierdzająca wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców oraz wydana legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Kompletny wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, w tym:

- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

- prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień co najmniej przez okres 3 lat,

- ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

- ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,

- zaświadczenie o niekaralności.

-

7. Podstawa prawna:

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r.  poz. 341) wraz z przepisami wykonawczymi.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

a/ za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b/ bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

9. Wniosek

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRCH WARTO WIEDZIEĆ

-

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie