Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu (PI-KT-14)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Staszica 2, pokój nr 10 i złożyć zawiadomienie.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości 17 zł .

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Starosta właściwy ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów .

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu składa właściciel, osoba pisemnie upoważniona przez właściciela,. Zawiadomienie można również przesłać pocztą.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wskazujące nabywcę i datę sprzedaży,
  • kopia dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru w Wydziale Komunikacji.

9. Wniosek.

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie