Wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy, zmiana danych dotyczących właściciela lub pojazdu (PI-KT-13)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Za dowód rejestracyjny - 54,00 zł

Za pozwolenie czasowe - 18,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 50 gr,

Opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego - 50 gr,

nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA

 

Opłata za wymianę dowodu rejestarcyjnego 54,50 zł - z wymianą tablic rejestracyjnych

w tytule przelewu należy wpisać: opłata rejestracyjna 54,00 zł i opłata ewidencyjna 0,5 zł

 W sprawie innych opłat przed dokonaniem przelewu prosimy o skontaktowanie się z Wydziałem pod nr tel. 013 4743713

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transpotru, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest otrzymania dokumentów do Wydziału. Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel składa osobiście wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • dokument tożsamości (aktualne dane adresowe lub potwierdzenie zameldowania);
  • w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie; 
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę;
  • posiadany dotychczas dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym (lub zaświadczeniem z przeprowadzonego badania technicznego przez Stację Kontroli Pojazdów).;
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana);

7. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2096)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznychi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru

9. Wniosek.

      

 

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku braku ważnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym właściciel winien załączyć zaświadczenie z badania technicznego potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie