Rejestracja pojazdu krajowego (PI-KT-1)

1. Od czego zacząć?

Przyjść do Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Staszica 2, pokój nr 9 i złożyć wniosek.
Wnioski o rejstrację przyjmowane są od godz. 7.45 do godz. 16.00 w poniedziałek, od godz. 7:45 do godz. 15.00 we wtorek, środę, czwartek i od godz. 7:45 do godz. 14.00 w piątek.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Na kwotę około 180,50 zł. w kasie Urzędu od 111,50 zł do 180,50 zł (opłata zależy od rodzaju rejestrowanego pojazdu) - 54,00 zł za dowód rejestracyjny, za tablice rejestracyjne od 30,00 zł do 80 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego - 50 gr; pozwolenia czasowego - 50gr ; zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 50 gr ; nalepki kontrolnej - 50 gr ; karty pojazdu - 50 gr.

 

nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA

Opłata za rejestrację pojazdu (samochodu osobowego, ciężarowego) 180,50 zł - z wymianą tablic rejestracyjnych

w tytule przelewu należy wpisać: opłata rejestracyjna 178,50 zł i opłata ewidencyjna 2 zł

W sprawie innych opłat przed dokonaniem przelewu prosimy o skontaktowanie się z Wydziałem pod nr tel. 013 4743713

 

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunikacji i Transportu, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 9 tel. 13 43 224 19; fax. 13 47 437 14

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

dowody rejestracyjne wystawiane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i dlatego okres załatwiana uzależniony jest od wpływu dokumentów do Wydziału. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z KPA wynosi 1 miesiąc.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Właściciel(właściciele) pojazdu zgłaszają się osobiście  z wymienionymi poniżej dokumentami: " Procedura rejestracji jest dwuetapowa. W I etapie wydawane są tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe na okres 30 dni, decyzja oraz pobierane są opłaty. " W II etapie wydany jest stały dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się do Urzędu z pozwoleniem czasowym. " Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

- dokumenty tożsamości wszystkich właścicieli pojazdu;           

- pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę;                              

- w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub osoba upełnomocniona przez wszystkich właścicieli pojazdu - w takim przypadku wymagane są pisemne upoważnienia;

- wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;

- dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu;

- dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument, potwierdzający zarejestrowanie pojazdu;

- kartę pojazdu jeżeli była wydana;                                   

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym z uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów- nie dotyczy pojazdu nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546)

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru.

9. Wniosek.

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

"Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu. " Na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można dowiedzieć się o aktualnym stanie załatwienia sprawy rejestracji pojazdu. " Przy rejestracji należy okazać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Od decyzji w sprawie rejestracji pojazdu można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu który ją wydał.

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już do odebrania: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie