Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216, 217 lub 215
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217, 31 47 43 013

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Zmianą sposobu użytkowania jest podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Jeśli planujesz zmienić sposób użytkowania obiektu lub jego części złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pamiętaj, że zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw, będziesz mógł dokonać zmiany sposobu użytkowania. Na jej dokonanie masz 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeśli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, których nie uwzględnionych w art. 29 Prawa budowlanego, zamiast zgłoszenia konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 • w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zaświadczenie Prezydenta Miasta Krosna o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię tego zaświadczenia,
 • w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej kopię,
 • ekspertyzę techniczną wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego,
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień lub opinii


DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat

TERMINY:

30 dni.

Jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia zgłoszenia termin ulega wstrzymaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia lub decyzję o sprzeciwie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie