Pozwolenie na budowę / zmiana pozwolenia na budowę

1. Od czego zacząć

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa - pok. 202, 203, 203A, ul. Lwowska 28A)
 • zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno - budowlanego (bądź adaptacji projektu gotowego) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • wypełnienie druku wniosku o pozwoleniu na budowę (formularz PB-1)
 • wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz PB-5)

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji:

 1. od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł.
 2. od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowanym - 1 zł. za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej
 3. W przypadku pozwolenia na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata wynosi 50 % stawek określonych w pkt 2.
 4. Nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z późn. zm.):
  a) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
   b) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
  b) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

Wyszczególnione powyżej opłaty nie obejmują kosztów zlecenia wykonania aktualizacji mapy zasadniczej, projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz uzgodnień branżowych, uzgodnienia narady koordynacyjnej dot. sieci uzbrojenia terenu.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a

e-mail: pb@um.krosno.pl

Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204

Obręb ewidencyjny: - Śródmieście - Przemysłowa - Białobrzegi
Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Anna Dąbrowska - Laskoś, Kinga Garbacik, Maria Hućko-Karp, Katarzyna Skotnicka

Obręb ewidencyjny:  -  Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niżne
Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Karolina Baran, Agata Ziarkowska

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- niezwłocznie, po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania administracyjnego, lecz nie dłużej niż w terminie 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

- okres oczekiwania na brakujące załączniki i uzupełnienia projektu budowlanego organ odlicza od terminu załatwienia wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • zostanie sprawdzona kompletność wniosku,
 • w razie konieczności Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku,
 • zostaną ustalone strony postępowania i powiadomione o jego wszczęciu,
 • zostanie sprawdzona kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz sprawdzona zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
 • w razie stwierdzenia naruszeń, zostanie nałożony postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, wraz z określeniem terminu  ich usunięcia,
 • udostępniana będzie dokumentacja projektowa stronom postępowania, odpowiedzi na uwagi, informacje,
 • w zależności od potrzeb – Organ wystąpi o uzgodnienie projektów z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • wydana zostanie decyzja administracyjna: do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Konieczność dokonania uzgodnień z innymi instytucjami oraz oczekiwanie na skompletowanie załączników do wniosku wydłuża termin wydania decyzji.
Umieszczenie klauzuli ostateczności na wydanej decyzji w terminie co najmniej 14 dni od daty otrzymania jej przez strony postępowania, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wniosek o pozwolenie na budowę  (PB-1)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   (PB-5)
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana)
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

 

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 • Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika - przesłanie pocztą (po dokonaniu opłat i uzgodnieniu terminu odbioru)

9. Wzór wniosku

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Klauzulę ostateczności można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa nie wcześniej niż po 14 dniach od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania – o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania.
Rozpoczęcie robót budowlanych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna na 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie :

 • oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu  bezpieczeństwa oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego; oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa wyżej.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie