Pozwolenie na budowę

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216, 217 lub 215
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217, 31 47 43 013

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 1. Sprawdzimy kompletność wniosku i w przypadku braków wezwiemy Cię do ich uzupełnienia.
 2. Ustalimy strony postępowania i wszczniemy postępowanie.
 3. Sprawdzimy kompletność dokumentacji i w przypadku nieprawidłowości określimy termin na ich usunięcie.
 4. Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję administracyjną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
 • decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana)


DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • Opłata skarbowa jest ustalana w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji - poinformujemy Cię o jej wysokości przed wydaniem decyzji - szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej,
 • pozwolenia na budowę dotyczące: budownictwa mieszkaniowego, budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie podlegają opłacie.

PŁATNOŚCI:

 • za pomocą terminalu do płatności kartą w pok. 105,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Po dokonaniu opłat i uzgodnieniu terminu odbioru:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 105

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie