Zgłoszenie rozbiórki

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz rozbiórkę budynku lub budowli, nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, a ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pamiętaj, że zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw, będziesz mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Na przystąpienie do wykonywania robót masz 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jeśli rozbiórka dotyczy budynku lub budowli, objętych ochroną konserwatorską, o wysokości powyżej 8 m lub ich odległość od granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości, zamiast zgłoszenia wypełnij wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Nie wymaga zgłoszenia rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych nieobjętych ochroną konserwatorską, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
 • zgoda właściciela obiektu


DODATKOWE INFORMACJE:

 • możesz też potrzebować druk informacji uzupełniającej do wniosku
 • jeżeli rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką zostanie nałożony obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

21 dni.

Jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia zgłoszenia termin ulega wstrzymaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia lub decyzję o sprzeciwie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie