Pozwolenie na rozbiórkę

1. Od czego zacząć

 • wypełnić druk wniosku  (formularz PB-3),
 • uzyskać zgodę właściciela obiektu budowlanego,
 • przygotować szkic usytuowania obiektu budowlanego, na mapie zasadniczej (kopia), z oznaczeniem obiektu do rozbiórki oraz odległości obiektu od granic działki,
 • przygotować opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • przygotować opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • uzyskać pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 • dołączyć w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego konserwatora zabytków.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreślenie tego obiektu z rejestru zabytków.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata od pozwolenie na rozbiórkę - 36 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a

e-mail: pb@um.krosno.pl


Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204

Obręb ewidencyjny: - Śródmieście - Przemysłowa - Białobrzegi

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Anna Dąbrowska - Laskoś, Kinga Garbacik, Maria Hućko-Karp, Katarzyna Skotnicka

Obręb ewidencyjny: - Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niżne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Karolina Baran, Agata Ziarkowska

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- niezwłocznie, po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania administracyjnego, lecz nie dłużej niż w terminie do 65 dni.

- okres oczekiwania na brakujące załączniki lub uzupełnienia projektu organ odlicza od terminu załatwienia wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • zostanie sprawdzona kompletność wniosku,
 • w razie konieczności Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku,
 • zostaną ustalone strony postępowania i powiadomione o jego wszczęciu,
 • zostaną rozpatrzone ewentualne uwagi,
 • zostanie wydana decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Prawidłowo wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami - patrz punkt 1. Od czego zacząć.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
 • Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Decyzję wraz z załacznikami należy odebrać w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granic działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

2) obiektów i urzadzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,

Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, (patrz informacje dot. zgloszenia zamiaru budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych, ...).

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie