PJ.0142.PI-OS-08.2016 Wpis do rejestru zwierząt

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa : 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt.
Obowiązek zapłaty opłaty od wpisu do rejestru powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w Bank Polska Kasa Opieki SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Wypis wydaje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie wydany wypis.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  2.  Kopię:
  • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
  • dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
  • innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz.2134 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek o wpis do rejestru zwierząt wg PJ.0142.F-KS-12

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wnioskodawcy przysługuje:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie ustawowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie