1. Od czego zacząć

1) Wydrukować Oświadczenie w dwóch egzemplarzach o prowadzeniu gospodarstwa i posiadanych użytków lub wybrać gotowy druk w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Bieszczadzkiej 5, II piętro.
2) W oparciu o posiadane dokumenty własności nieruchomości, wypełnić druk oświadczenia i przedłożyć w Urzędzie Miasta Krosna.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: 17 zł. za wydanie zaświadczenia.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, 38-400 Krosno,  tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Oświadczenie zostaje potwierdzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Wydziału, który dokonuje potwierdzenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, decyzja o naliczeniu podatku rolnego, dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa (własność lub dzierżawa), dokument tożsamości.

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych użytkach rolnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Lokalami w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, tel. (0-13) 47 43 626.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie