PJ.0143.PI-OS-15.2016
Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

1. Od czego zacząć

 1. Rozpoznać, czy  instalacja podlega zgłoszeniu.

Zgłoszeniu podlegają instalacje niewymagające pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, które natomiast zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 1. W przypadku zakwalifikowania instalacji do zgłoszenia kompletny wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przyjęcie wymaganego prawem zgłoszenia instalacji, z której emisja  nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia instalacji. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28 a lub ul. Staszica 2.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska ul. Staszica , 38-400 Krosno  pok. nr 15 tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia Prezydent może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożona informacja zostanie dokładnie przeanalizowana i sprawdzona. Prezydent w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji, jeżeli zgłoszona instalacja narusza przepisy ochrony środowiska. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek w sprawie zgłoszenia instalacji.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 •  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póżń zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o zgłoszenie instalacji, dla której nie jest wymagane pozwolenie lecz zgłoszenie wg PJ.0142.F-KS-08.

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega zgłoszeniu Prezydentowi Miasta krosna. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
 1. Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Krosna, w terminie 30 dni od   daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie  sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. Zgłoszenie o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie warunków eksploatacyjnych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia tego faktu.
 4. W przypadku rezygnacji z działalności instalacji, zaprzestania lub zmiany warunków eksploatacyjnych.
 5. Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia  instalacji lub eksploatowanie jej niezgodnie z załączoną informacją zagrożone jest karą grzywny.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona d
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie