Wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w sytuacji zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna
w Banku Pekao S.A.: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Referat Ochrony Środowiska, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, 38-400 Krosno, tel. 13 47 43 656.

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • do 1 miesiąca.
  • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wnioskodawca oraz zainteresowane strony powiadomione zostaną pisemnie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz terminie rozprawy administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Wniosek.
2. W przypadku gdy:
1) Właściciel gruntu, którzy zmienił kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych i roztopowych lub kierunek odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich bądź odprowadzają wody oraz wprowadzają ścieki na grunty sąsiednie, właściciel nieruchomości, na której wystąpiła szkoda dołącza:
• dokumentację szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy),
• szkic, z którego wynika naturalny kierunek odpływu wód lub ścieków oraz zmiana stanu wody na gruncie, która wywołała szkodę,
2) Właściciele gruntów, którzy chcą w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną; z zaznaczeniem, że ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi a realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji Prezydenta Miasta Krosna; zwracają się z wnioskiem o zatwierdzenie ugody:
• tytuł prawny do nieruchomości, • wyrys z ewidencji gruntów,
• dokumentację graficzną i opisową, w której przedstawiono naturalny kierunek odpływu wód lub ścieków oraz proponowaną zmianę stanu wody na gruncie,
• pisemną ugodę pomiędzy zainteresowanymi stronami.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

wniosek.doc wniosek o wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Utwardzenie terenu bądź zmiana ukształtowania powierzchni terenu nie może powodować zmiany stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku spływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiadujących. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1)    zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2)    odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa powyżej, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.
Art. 235 cytowanej ustawy Prawo wodne przewiduje, że właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji, odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; a z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów.
W przypadku, gdy rozwiązanie będzie uwzględniało roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych przepisy ustawy Prawo wodne przewidują odpowiednio stosowanie zapisów dotyczących urządzeń wodnych. W zależności od przyjętego rozwiązania projektowego zaistnieć mogą przesłanki do konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; nie będą miały wówczas zastosowania przepisy dotyczące w/w  ugody.
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona d
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie