USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

1. Od czego zacząć

Złożyć zgłoszenie (osoby fizyczne) lub wniosek (gdy wycinka drzew związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej) do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

A. Zgłoszenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłaty skarbowej.
B. W przypadku wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
C. Opłaty w przypadku usuwania drzew i krzewów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15 tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

A. W przypadku złożenia kompletnego zgłoszenia do 5 tygodni.
B. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
•    do 1 miesiąca,
•    do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

A. W przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa odbędą się oględziny w terenie. Po upływie 14 dni od oględzin można przystąpić do wycinki drzew (milcząca zgoda) chyba, że  organ w terminie tym wniesie sprzeciw. W przypadku braku sprzeciwu drzewo można usunąć w terminie 6 miesięcy od oględzin.
Może być także wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co skraca 14 dniowy czas oczekiwania na milczącą zgodę.
B. W przypadku zgłoszenia złomu lub wywrotu niezwłocznie zostaną przeprowadzone oględziny w celu potwierdzenia zgłoszenia.
C.  W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz terminie rozprawy administracyjnej. Na podstawie protokołu z rozprawy zostanie wydana decyzja.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

I. Zgłoszenie lub wniosek.
II. Załączniki zgodnie z art. 83b lub art. 83f. ust 5 ustawy o ochronie przyrody.

7. Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem upoważnionego gońca (ewentualnie poczty), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (dot. osób fizycznych).
Wniosek  o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (dot. m.in. wycinki drzew i krzewów związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Zgłoszenie złomu lub wywrotu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Od dnia 17.06.2017 roku nie jest wymagane zezwolenie  na wycinkę m.in.:
•    Krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m².
•    Drzew, których obwód pnia na wysokości  5 cm nie przekracza:
-  80 cm. – w przypadku topoli, wierzb, klonu  jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50cm. – w przypadku pozostałych drzew.
•    Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność  osób fizycznych  i  nie przekraczają wymiarów wskazanych w pkt. 2 (nie dotyczy nieruchomości lub zieleni objętej ochroną, np. wpis do rejestru zabytków, obszar natura 2000, pomnik przyrody, użytek ekologiczny i inne formy ochrony przyrody).
•    Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Uwaga! Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona d
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie