PJ.0143.PI-OS-07.2016 Zalesianie gruntów w ramach krajowego programu zwiększania lesistości

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: 10 zł za decyzję.
Obowiązek zapłaty opłaty od wydania karty powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miasta Krosna w Bank Polska Kasa Opieki SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 15, tel. 13 47 43 626

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

  1. W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania nie będzie dłuższy niż 1miesiąc.
  2. W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn od nas niezależnych termin ten może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po wszczęciu postępowania odbędą się oględziny w terenie. Na podstawie protokołu z oględzin zostanie wydana opinia (postanowienie). Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie - akta sprawy zostaną przesłane do Nadleśnictwa Kołaczyce.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  1. Dokument potwierdzający prawo posiadania nieruchomości objętej przedmiotem postępowania.
  2. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty (ewentualnie przez upoważnionego gońca), za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia wg PJ.0143.F-KS-7.

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wnioskodawcy przysługuje:

  1. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie ustawowym.
  2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie od wydanego postanowienia w sprawie zalesienia nieruchomości.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona d
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie