Najem lokalu, najem socjalny lokalu, zamiana lokalu

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o najem lokalu, najem socjalny lokalu, zamianę lokalu według wzoru (w załączeniu) wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a (parter) lub przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro). 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Sprawy mieszkaniowe są zwolnione od opłaty skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Referat Gospodarki Lokalami w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna
Krosno, ul. Bieszczadzka 5 - pokój 210 (II piętro), tel. 134743120

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Odpowiedź na wniosek o najem lokalu zostanie udzielona najpóźniej w terminie miesiąca od daty jego złożenia.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Przy załatwianiu spraw mieszkaniowych obowiązuje tryb cywilnoprawny. 
Wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli spełnione są warunki określone przepisami prawnymi, wniosek zostanie przekazany Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Krosna do zaopiniowania przy ustalaniu rocznej listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu. Listy mogą być sporządzane corocznie lub na okres dłuższy niż jeden rok. Przed sporządzeniem listy ostatecznej ustalany jest projekt listy. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przez okres jednego miesiąca. W tym czasie, osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi i zastrzeżenia do projektu listy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego – w załączeniu,  
  • oświadczenie o stanie majątkowym – w załączeniu,  
  • w przypadku rozwodu małżeństwa, należy załączyć prawomocne orzeczenie sądowe.

7. Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),
  • uchwała nr XXXV/1019/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2762).  

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w uzgodnionym terminie lub pocztą.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zasady wynajmowania lokali reguluje uchwała nr XXXV/1019/06 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2762). 

Do zawarcia umowy najmu lokalu mogą być zakwalifikowane osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego i posiadające trudne warunki zamieszkiwania.

Przez osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego rozumie się:

osoby, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym, tj. 2189,04 zł, osoby, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 150% najniższej emerytury na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym, tj. 1876,32 zł.  

Do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mogą być zakwalifikowane osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego i posiadające trudne warunki zamieszkiwania.

Przez osoby o niskim dochodzie gospodarstwa domowego rozumie się:

osoby, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym, tj. 1250,88 zł, osoby, których średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 75% najniższej emerytury na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym, tj. 938,16 zł. 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie