PJ.0142.PI-GK-5.2014 Pozyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek o zezwolenie do Urzędu Miasta Krosna według wzoru.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Załatwienie tej sprawy nie jest związane z żadną opłatą.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

ul. Bieszczadzka 5
pok. nr 26,  tel. 13 47 43 665

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Sprawa będzie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu kompletnie wypełnionego wniosku wraz z stosownym oświadczeniem i wszystkimi niezbędnymi informacjami zostanie wydana decyzja administracyjna.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek zawierający:

 1. Nazwisko i imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce  zamieszkania osoby zmarłej.
 2. Datę i miejsce zgonu.
 3. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione.
 4. Miejsce pochówku.
 5. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie.
 6. Nazwisko i imię lub imiona adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
 7. Wyciąg z aktu-karty zgonu.
 8. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.
 9. Oświadczenie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej - wzór do pobrania poniżej
   

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 2015 poz. 2126).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).
   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Decyzję odbiera się osobiście – w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku do pobrania poniżej - PJ.0142.F-GK-5

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Osoba/podmiot uprawniony - z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa może wystąpić zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pozostała najbliższa rodzina osoby zmarłej - pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwemu organowi wojskowemu w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
W przypadku zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa  Urząd Miasta Krosna występuje przed wydaniem decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z wnioskiem o wydanie, w drodze postanowienia, opinii dotyczącej ich sprowadzenia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4. Odbiorcy danych:
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan:
−    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
−    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
−    prawo do usunięcia danych osobowych,
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie