PJ.0142.PI-GK-3.2014 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Od czego zacząć?

 Należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a lub ul. Staszica 2 według wzoru, który stanowi załącznik do poradnika.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: 50 zł od dokonania wpisu do rejestru.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Staszica 2
pok. nr  14,  tel. 47 43 640

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Sprawa będzie załatwiana w formie wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz stosownym oświadczeniem, przedsiębiorca zostanie wpisany do rejestru. Następnie zostanie wydane zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o wpis do rejestru.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z póżn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).
   

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Zaświadczenie odbiera się osobiście – w uzgodnionym terminie lub za pośrednictwem poczty - przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

9. Wniosek.

Wzór wniosku do pobrania poniżej – PJ.0142.F-GK-3

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 2. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą,
  2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).".

  Oświadczenie powinno zawierać także:
  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 4. Dokonując wpisu do rejestru, nadaje się przedsiębiorcy numer rejestrowy.
 5. Prezydent Miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
 6. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  4. Odbiorcy danych:
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan:
  −    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  −    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  −    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  −    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  −    prawo do usunięcia danych osobowych,
  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie