1. Od czego zacząć


Przedsiębiorca składając wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (EDG-1) wskazuje datę, od której następuje wznowienie. Nie może to być data wcześniejsza niż data złożenia wniosku.


Przedsiębiorca może zgłosić wznowienie zawieszonej wcześniej działalności gospodarczej przed upływem wskazanego we wniosku czasu zawieszenia.

Wraz z wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może jednocześnie złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Niedopuszczalne jest dokonywanie we wniosku jakichkolwiek poprawek czy skreśleń. W przypadku pomyłki właściwe brzmienie konkretnego punktu musi być podane na formularzu EDG-POPR.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i instrukcją wypełnienia wniosku przedsiębiorca składa wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek może być złożony:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 A,
- przesłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza),

- w wersji elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym).

W przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta przedsiębiorca musi złożyć podpis
w obecności pracownika Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?


Wniosek
o wznowienie działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Zaświadczenie potwierdzające fakt wznowienia wykonywanej działalności jest wydawane na wniosek przedsiębiorcy. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Lwowska
28 A
38-400 Krosno
Punkt Obsługi Klienta - parter
tel. 13 47 43 022

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)


Zaświadczenie o
wznowieniu działalności gospodarczej zostanie wydane jest na wniosek przedsiębiorcy w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:


Kopia wniosku o
wznowienie działalności gospodarczej zostanie przesłana w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:


Wniosek
(EDG-1)


7. Podstawa prawna:


Art. 7a - 7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zmianami).


8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:


Zaświadczenie o wznowienie działalności gospodarczej wydawane na wniosek przedsiębiorcy można odebrać:

- osobiście w Urzędzie Miasta,     

- za pośrednictwem gońca lub poczty.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ


Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/

 

Kontakt z innymi instytucjami:

- Urząd Skarbowy w Krośnie - ul. Składowa 5, pod nr tel.: 13 43 735 45

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Krośnie ul. Bieszczadzkiej 5, pod nr tel.: 13 43 687 21

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowaw Krośnie ul. Pużaka 53, pod nr tel.: 13 43 094 69.

 

Informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z różnych źródeł zostały zamieszczone również na stronie Urzędu Miasta Krosna w części „Dla Przedsiębiorczych”.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie