1. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

  Przedsiębiorco!!!

  Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
   
  Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

  Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

  Formularz CEIDG-1 i załączniki do pobrania tutaj.

  Wniosek CEIDG-1 przez internet wypełnisz tutaj.

  Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na platformie ePUAP.

  Dokonywanie wpisu, zmian we wpsie, zawieszeń, wznowień i wykreśleń można dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Lwowskiej 28A – parter, pokój 002  w poniedziałki w godz. 7.30-16.30, od wtorku do czwartku 7.30-15.30 i w piątki od godz. 7.30 - 14.30.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 474 30 22.

   
 2. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY

        3. KLAUZULA RODO

                            
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego       i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – dalej RODO, informuję, że:


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA    Administratorami są:
 Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) z siedzibą
w Warszawie ( 00-507)) przy ul. Plac Trzech Krzyży 3/5.
 Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie
 ( 38-400 ) przy ul. Lwowska 28A  -w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący


 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA    Administrator – Minister właściwy do spraw gospodarki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym  można się skontaktować poprzez adres email: iod@mpit.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby administratora
Administrator – Prezydentem Miasta Krosna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH    Z administratorem- Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mpit.gov.pl.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl . 

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu  przekształcenie papierowego wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie art. 6 ust. lit c RODO, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), wyłącznie w celach wyraźnie w nich wskazanych.


ODBIORCY DANYCH
    W celu dokonania wpisu do CEIDG Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH    Wnioski oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat.
Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH    Posiada Pan/i prawo do:
- dostępu do treści swoich danych  na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
- ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO    Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH    Pani/Pana dane do CEIDG wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
- ministra właściwego do spraw gospodarki, który prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”.


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH    Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rejestracji danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

 
 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie