1. Od czego zacząć


Dane przedstawione we wniosku, odnoszące się do przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, należy podać w aktualnym brzmieniu (po zmianie).


Zmiany mogą być dokonane z datą wsteczną – do 14 dni wstecz od daty złożenia wniosku. Wtedy od przedsiębiorcy wymagany jest wniosek o dokonanie zmiany z konkretną datą. W przeciwnym wypadku za datę dokonania zmiany zostanie uznana data złożenia wniosku.

Jeśli przedsiębiorca rozszerza zakres prowadzonej działalności, oprócz nowych numerów PKD musi również podać numery, które były ujęte w poprzednim zaświadczeniu, określające działalność, którą ma zamiar kontynuować.

Podając rodzaj działalności gospodarczej, na pierwszym miejscu należy wskazać przeważający rodzaj działalności.

W przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności, pod każdym z wymienionych adresów należy wskazać numery PKD odnoszące się do każdego z adresów, nawet, jeśli w każdym z wymienionych miejsc wykonywany jest ten sam rodzaj działalności. We wniosku należy wskazać wszystkie aktualne adresy, pod którymi prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niedopuszczalne jest dokonywanie we wniosku jakichkolwiek poprawek czy skreśleń. W przypadku pomyłki właściwe brzmienie konkretnego punktu musi być podane na formularzu EDG-POPR.

Przedsiębiorca składając wniosek o zmianę we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej może jednocześnie zamieścić we wniosku informację o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i instrukcją wypełnienia wniosku przedsiębiorca składa wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być złożony:
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 A,
- przesłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza),

- w wersji elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym).

W przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta przedsiębiorca musi złożyć podpis
w obecności pracownika Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?


Zmiana we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Lwowska
28 A
38-400 Krosno
Punkt Obsługi Klienta - parter
tel. 13 47 43 022

 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)


Zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej  zostanie wydane w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiona w następujący sposób:


Kopia wniosku
oraz zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaną przesłane w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:


Wniosek
(EDG-1) wraz z niezbędnymi załącznikami w zależności od ilości miejsc wykonywania działalności (EDG-MW) oraz zakresu jej prowadzenia (EDG-RD).

 

 

7. Podstawa prawna


Art. 7a - 7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zmianami).

 

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:


Zaświadczenie o zmianie we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej można odebrać:
-
osobiście w Urzędzie Miasta,     

-  za pośrednictwem gońca lub poczty.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ


Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/

 

Kontakt z innymi instytucjami:

- Urząd Skarbowy w Krośnie - ul. Składowa 5, pod nr tel.: 13 43 735 45

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Krośnie ul. Bieszczadzkiej 5, pod nr tel.: 13 43 687 21

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Krośnie ul. Pużaka 53, pod nr tel.: 13 43 094 69.

 

Informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z różnych źródeł zostały zamieszczone również na stronie Urzędu Miasta Krosna w części „Dla Przedsiębiorczych”.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie