1. Od czego zacząć


Pierwszym krokiem przyszłego przedsiębiorcy powinno być określenie przedmiotu planowanej działalności gospodarczej i przyporządkowanie odpowiednich numerów zgodnie z „Polską Klasyfikacją Działalności” - PKD 2007 dostępną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm oraz na stanowisku Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.


Podając rodzaj działalności gospodarczej, na pierwszym miejscu należy wskazać przeważający rodzaj działalności.


W przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności, pod każdym z wymienionych adresów należy wskazać numery PKD odnoszące się do każdego z adresów, nawet, jeśli w każdym z wymienionych miejsc wykonywany jest ten sam rodzaj działalności.

Wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.


Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej może jednocześnie zamieścić we wniosku informację o zawieszeniu działalności gospodarczej.


Oznaczeniem przedsiębiorcy
jest jego imię, nazwisko i ewentualna nazwa.


Przedsiębiorca musi wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS bądź KRUS.

Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej MinisterstwaRozwoju  http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/ gdzie zamieszczone zostały wyjaśnienia właściwych instytucji lub bezpośrednio w:
- Urzędzie Skarbowym w Krośnie przy ul. Składowej 5, pod nr tel.: 13 43 735 45
- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – Inspektoracie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, pod nr tel.: 13 43 687 21
- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówce Terenowej w Krośnie przy ul. Pużaka 53, pod nr tel.: 13 43 094 69.


Jeśli przedsiębiorca w chwili składania wniosku posiada rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej wypełnia również wniosek CEIDG-RB.


Niedopuszczalne jest dokonywanie we wniosku jakichkolwiek poprawek czy skreśleń. W przypadku pomyłki właściwe brzmienie konkretnego punktu musi być podane na formularzu CEIDG-POPR.


Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i instrukcją wypełnienia wniosku przedsiębiorca składa wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.


Wniosek może być złożony:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 A,
- przesłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza),

- w wersji elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym).


W przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta przedsiębiorca musi złożyć podpis w obecności pracownika Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo zwykłe lub notarialne. Opłata od Pełnomocnictwa jest zgodna z ustawą o opłacie skarbowej. Wstępni oraz zstępni sa zwolnieni z opłaty od pełnomocnictwa.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie. Wszelkie zmiany we wpisie również nie podlegają opłacie.

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno
Punkt Obsługi Klienta - parter pokój 02
tel. 13 47 43 022

 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Wydruk z systemu  CEIDG prowadzonym przez Ministra Rozwoju w Warszawie ma moc zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 

Pracownik urzędu miasta/gminy przekształca złożony przez przedsiębiorcę wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła drogą elektroniczną przez system CEIDG do Ministerstwa Rozwoju, do Zus/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Stastycznego.

 

W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy spółki powinni również udać się do Urzędu Statystycznego oraz do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, celem zgłoszenia tej formy działalności gospodarczej. Oraz w celu uzyskania NIPu i REGONU dla spółki cywilnej.

 

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:


Wniosek (CEIDG-1) wraz z niezbędnymi załącznikami
w zależności od ilości miejsc wykonywania działalności (CEIDG-MW)  oraz zakresu jej prowadzenia (CEIDG-RD), a także CEIDG-RB w razie pomyłek we wniosku trzeba również złożyć wniosek CEIDG-POPR.

 

7. Podstawa prawna:


 
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:


Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk z systemu CEIDG

 

9. Wzór wniosku w załączeniu.


Formularz CEIEDG-1 jest drukiem uniwersalnym. Stanowi jednocześnie wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wniosek o zmianę w prowadzonej działalności, zawieszenie, wznowienie i likwidację działalności gospodarczej.

Wniosek składa się z kilku części:
CEIDG-1 - Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
CEIDG-POPR - Formularz korekt w przypadku pomyłek

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 

Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5,
  pod nr tel.: 13 43 617 19,
http://www.pupkrosno.info/

- Podkarpackiej Izbie Gospodarczej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia, pod nr tel.:
13 43 234 47,
http://www.pigkrosno.pl/

 

Informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z różnych źródeł zostały zamieszczone również na stronie Urzędu Miasta Krosna w części „Dla Przedsiębiorczych”.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie