1. Od czego zacząć?

Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu występuje  z wnioskiem o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. We wniosku należy szczegółowo określić czas i  okoliczności opuszczenia miejsca zameldowania, a także w miarę możliwości, podać obecny adres zamieszkania osoby, która ma zostać wymeldowana decyzją administracyjną.

W przypadku anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania  należy wystąpić z wnioskiem wskazując na bezprawność dokonanego zameldowania.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,

17zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez  pełnomocnika)

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bakowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Tojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

Ul. Lwowska 28A, pok. 107,

tel. 13 43 638 50 13 47 43 107

4. Załatwimy Twoją sprawę:

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku kiedy osoba, której postępowanie dotyczy przebywa za granicą albo jej pobyt nie jest znany, postępowanie może się wydłużyć z uwagi na postępowanie sądowe o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadzi postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na dokonaniu oględzin lokalu, przesłuchaniu stron, świadków oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i  wydaniu decyzji administracyjnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

·         oryginału dokumentu stwierdzającego stan prawny budynku lub mieszkania. Może to być np.: akt własności, wypis z ksiąg wieczystych, czy zaświadczenie z Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub TBS w Krośnie. Z dokumentu powinno jasno wynikać, kto jest właścicielem lokalu lub nieruchomości.

w przypadku orzeczonej eksmisji – uwierzytelnionej kserokopii wyroku sądu, bądź uwierzytelnionej kserokopii protokołu z przeprowadzonej eksmisji.

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 t.j.).,
  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2018r., poz. 1382 t.j.).,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2018r., poz. 1000).

             Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Lwowska 28a Wydział Spraw Obywatelskich – I piętro pokój 107 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wniosek

Brak wzoru wniosku

10. Dodatkowe informacje , o których warto wiedzieć:

Tryb odwoławczy:  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem –Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 1. zarejestrowania w związku z: - nadaniem lub zmianą numeru PESEL, - zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, - zmianą obywatelstwa, - wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, - zmianą dokumentu podróży cudzoziemca, 2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na: - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, - wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, - zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski 3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL 4. usunięcia niezgodności w danych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, - organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, - organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, - wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, - wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie