Wymeldowania lub anulowania zameldowania

TYTUŁ SPRAWY ZAŁATWIANEJ W URZĘDZIE

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28A, pokój nr 101
tel. 13 47 43 107

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzi postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na dokonaniu oględzin lokalu, przesłuchaniu stron, świadków oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej i wydaniu decyzji administracyjnej.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • kserokopia dokumentu stwierdzającego stan prawny budynku lub mieszkania tj. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, zaświadczenie z Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub TBS w Krośnie
  • w przypadku orzeczonej eksmisji - uwierzytelniona kserokopia wyroku sądu bądź uwierzytelniona kserokopia protokołu z przeprowadzonej eksmisji

brak wzoru wniosku 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • 10,00 zł za wydanie decyzji
  • 17,00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

PŁATNOŚCI:

  • w kasie urzędu,
  • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk dokonania wpłaty)

TERMINY:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty założenia wymaganych dokumentów. W przypadku kiedy osoba, której postępowanie dotyczy przebywa za granicą albo jej pobyt nie jest znany, postępowanie może wydłużyć się z uwagi na postępowanie sadowe o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735,1491)

 

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28A, pokój nr 101
tel. 13 47 43 107

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie