1. Od czego zacząć

 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij  „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”,
 • Wniosek złóż w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a - Biuro Obsługi Obywatela – parter

       WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny)

        DO WNIOSKU DOŁĄCZ:

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
 • Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Odpowiedź możesz odebrać osobiście , może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany:

 •   31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym,
 • 17 zł – opłata skarbowa za założenie pełnomocnictwa (w przypadku , gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu. Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych.

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt. 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz. 1464  ze zm.).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

3. Kto będzie odpwowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28a

pok. 102, tel. 13 47 43 102

4. Wymagane dokumenty:

·         Wypełniony wniosek,

·         Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym,

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Informacje dodatkowe:

·         Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek,

·         Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego,

·         W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne,

·         W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca,

·         Wiosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

·         Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz.U. z 2017r., poz. 570 ze zm.).

6. Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j.).,

·         Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017r., poz. 1464 ze zm.).,

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015r., poz. 1604 ze zm.).,

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016r., poz. 319 ze zm.).

.       Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz. 1000. Ustawę stosuje się do osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679".

7. Wnioski:

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

Wnioski do pobrania znajdują sie poniżej:

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych                           i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych

 

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie                      z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy                      o dowodach osobistych.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie