Zaświadczenie z akt ewidencji ludności PI-SO-4

1. Od czego zacząć

Złożyć  wniosek  o wydanie zaświadczenia.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- 17 zł.- za wydanie zaświadczenia zameldowania oraz za udzielenie pełnomocnictwa,
- 31 zł. - za udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a
pok. 107, tel. 43-63-850

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zaświadczenia z akt ewidencji  ludności  wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zaświadczenia wydaje się na wniosek określonego podmiotu, osoby której dotyczy, przedstawiciela ustawowego, itp.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty:
1.    wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
2.    dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych
3.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
4.    Dowód osonisty lub inny dokument potwierdzajacy tożsamość (do wglądu),
5.    Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

•    Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.
•    Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie lub jednym dokumencie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Opłata skarbowa powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta: Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
•    W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelana na konto Urzędu - nr konta Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz. 1382 i 1544),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,poz. 1044 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz.2096 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzuskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2018r., poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000).

             Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.., str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Wydział Spraw Obywatelskich – pok. 107 lub za pośrednictwem poczty.

9. Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

1. Przez dane jednostkowe rozumie sie informacje dotyczace jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem,

2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku powoływania sie na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzajace ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujace na posiadanie interesu prawnego to: przysługujace wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochrone dóbr osobistych,

4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostepnienia danych wystepuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostepnienie danych wystąpił wnioskodawca,

5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa sie osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

6. Wniosek można złozyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotówrealizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.)

7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych,

8. Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowewymienione sa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2018r., poz. 1382 i 1544),

Osoby i jednostki, które wykaża interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

9. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzenia miejsca zameldowania.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostepnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia  służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba, która potrzebuje aby zostały jej udostępnione dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodach osobistych  uzupełnia wniosek oraz dołącza dowód wniesionej opłaty lub jego kserokopię.

 
Nr konta : Bank Pekao S.A. 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564

10. Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL

Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL znajduje sie poniżej:

 

11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ( 38-400 ) przy ul. Lwowska 28A  – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Prezydenta Miasta Krosna dokumentacji pisemnej;

2.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;

3.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl . 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,        z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl,    lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)  w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Prezydenta Miasta Krosna  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych    z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • Technika IT Sp. z o.o. 44-102 Gliwice  - podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców .

 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Prezydenta Miasta Krosna – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Prezydent Miasta Krosna udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy             o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie