Zameldowanie na pobyt stały i zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowania lub wymeldowania osoby na pobyt stały lub czasowytrwający ponad 3 miesiące PI-SO-3

1. Od czego zacząć

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk.
2. Pamiętaj o:
    a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
    b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
    c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.
3. Udaj się do Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Lwowska 28A pok. 107 I piętro i dokonaj zameldowania.
4. Odbierz potwierdzenie zameldowania.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika.
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna lub bezpośrednio w kasie urzędu. Na stronie internetowej urzędu: www.krosno.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Lwowska 28a, I piętro
pok. 107, tel. 13 47 43 107

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Należy przedłożyć wypełnione i potwierdzone przez właściciela (osobiście na miejscu) formularze meldunkowe dla osoby, której zameldowanie ma nastąpić oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Wypełnione formularze meldunkowe należy przedłożyć w  Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 107 i po ich sprawdzeniu dokonane zostanie zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Strona zainteresowana otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt stały.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
     – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
     – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 12577 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r. , poz.1852 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000.

Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i w art. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w  Urzędzie Miasta Krosna – Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 107 I piętro

9. Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu
„Zgłoszenie pobytu stałego”.

3. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
4. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek i uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

5. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
6. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

7. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
8. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
9. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
10. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
11. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

10. Wnioski

 Zgłoszenia pobytu czasowego oraz zgłoszenie pobytu stałego znajdują sie poniżej:

11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem –Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 1. zarejestrowania w związku z: - nadaniem lub zmianą numeru PESEL, - zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, - zmianą obywatelstwa, - wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, - zmianą dokumentu podróży cudzoziemca, 2. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na: - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, - wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, - zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski 3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL 4. usunięcia niezgodności w danych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, - organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, - organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, - wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, - wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić na formularzu fakt przebywania osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający tytuł prawny do lokalu. Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu. Wymeldowania z pobytu czasowego do       3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie. Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.
Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:

  1. zameldowanie na pobyt stały (wymeldowanie z pobytu stałego),
  2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),
  3. zameldowanie na pobyt do 3 miesięcy (wymeldowanie z pobytu do 3 miesięcy). Zameldowanie na pobyt stały łączy się z wymianą dowodu osobistego, natomiast przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Tryb odwoławczy: od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie