Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a, pokój nr 220 i 214
tel. 13 47 43 220 lub 13 47 43 214

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej.
Wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem od dnia złożenia wniosku na okres 90 dni.
Po złożeniu wniosku Prezydent zwraca się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, celem ustalenia czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.).

Wyjaśnienie: Spełnienie kryterium dochodowego oznacza, że osoba ubiegająca się o wydanie decyzji nie może osiągać miesięcznego dochodu przekraczającego kwoty określonej w przepisach o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe określone zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomoc społecznej (Dz.U z 2018 r., poz. 1358) i wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
  • dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – 600 zł.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji oraz spełnieniu przez wnioskodawcę następujących warunków:

  • posiada miejsce zamieszkania na terenie Krosna,
  • posiada obywatelstwo polskie lub uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu i w związku z tym nie posiada prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  • spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • wypełniony i podpisany wniosek

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • nie ponosisz żadnych opłat

TERMINY:

Do miesiąca od wszczęcia postępowania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Od decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Sprawy prowadzą oraz dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. (13) 47 43 220 lub (13) 47 43 214

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • decyzja jest wysyłana pisemnie stronom postępowania za potwierdzeniem odbioru na wskazany we wniosku adres korespondencyjny

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie