Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a, pokój nr 220 i 214
tel. 13 47 43 220 lub 13 47 43 214

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeżeli masz  niskie dochody możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.  W tym celu możesz wystąpić do Prezydenta Miasta Krosna o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. W nagłych przypadkach o wydanie decyzji występuje świadczeniodawca, który  udzielił Ci świadczenia opieki zdrowotnej.

Musisz spełnić następujące warunki:

 • mieszkać w Polsce,
 • nie podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, nie być członkiem rodziny osoby ubezpieczonej,
 • spełniać kryterium dochodowe.

Dodatkowo, w przypadku cudzoziemca konieczne są:

 • status uchodźcy albo
 • objęcie ochroną uzupełniającą albo
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, którego udzielono w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Zanim otrzymasz decyzję, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie:

 • przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy lub
 • w przypadku braku takiej możliwości – przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, żeby ustalić czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – 600 zł.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • nie ponosisz żadnych opłat

TERMINY:

Decyzję powinieneś otrzymać:

 • nie później niż miesiąc od złożenia wniosku,
 • nie później niż w 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną (negatywną), możesz odwołać się w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez 90 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli będzie to konieczne, otrzymasz kolejne decyzje.

Uwaga! Jeśli decyzję wydano na wniosek świadczeniodawcy w związku z udzieleniem świadczenia w trybie nagłym, masz prawo do świadczeń przez 90 dni od dnia udzielenia świadczenia.

Musisz natychmiast poinformować organ, który wydał decyzję o:

 • każdej zmianie w Twojej sytuacji dochodowej lub majątkowej,
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Twoją sprawę prowadzą oraz dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. (13) 47 43 220 lub (13) 47 43 214

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • decyzja przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie