Zawierania małżeństw cywilnych i konkordatowych

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW CYWILNYCH I KONKORDATOWYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419


TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Żeby dokonać formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego narzeczeni muszą stawić się razem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zostaniecie poproszeni o podpisanie zapewnienia mówiącego o tym, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa. Podczas wizyty zadecydujecie także o Waszych przyszłych nazwiskach i nazwiskach dzieci zrodzonych z małżeństwa.

W przypadku zawierania małżeństwa cywilnego powinniście zgłosić się do dowolnego urzędu nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. W tut. urzędzie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty. W trakcie wizyty ustalicie datę zawarcia małżeństwa.

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego powinniście zgłosić się do dowolnego urzędu na terenie kraju nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą zawarcia małżeństwa (w tut. urzędzie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty). Po dopełnieniu wszystkich formalności otrzymacie 2 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 3 egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostaną złożone w obecności duchownego - które przekażecie do kościoła lub dla innego związku wyznaniowego, w którym zawrzecie małżeństwo.

Akt małżeństwa zostanie sporządzony na podstawie protokołu podpisanego przez Was podczas ceremonii zawarcia małżeństwa.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważne dowody osobiste lub paszporty osób zawierających związek małżeński - do wglądu
 • ważne dowody osobiste lub paszporty świadków - do wglądu w dniu ślubu
 • wypełniony wniosek

W przypadku zawierania ślubu cywilnego:

 

W przypadku zawierania ślubu wyznaniowego:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • małżeństwo może zawrzeć kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku kiedy małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia która ukończyła 16 lat zobowiązana jest przedstawić prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 • w przypadku zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem zobowiązany jest on do przedłożenia: ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość – do wglądu; pisemnego zapewnienia o braku istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; odpisu aktu urodzenia (w przypadku osób rozwiedzionych lub owdowiałych - dodatkowo odpis aktu małżeństwa z odpowiednią adnotacją); dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi,
 • istnieje możliwość zawarcia małżeństwa cywilnego poza urzędem w miejscu, które położone jest w granicach Gminy Miasto Krosno. Jest to możliwe na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 84 zł - opłata za sporządzenie aktu małżeństwa,
 • 39 zł - opłata za udzielenie w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na jego zawarcie,
 • 1000 zł - dodatkowa opłata uiszczana w przypadku zawarcia małżeństwa we wskazanym przez narzeczonych miejscu (pobierana oprócz opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł).

PŁATNOŚCI:

 • na miejscu - gotówką lub kartą,
 • przelewem na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • w kasie Urzędu Miasta Krosna

Opłaty należy uiścić na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa - właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

TERMINY:

Data i godzina zawarcia małżeństwa cywilnego ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Tut. urząd nie dokonuje wcześniejszej rezerwacji terminu ceremonii.

 

Terminy zawierania ślubów cywilnych w sobotę w 2023 r. sprawdź tutaj:

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • zaświadczenia do ślubu konkordatowego podczas wizyty w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419

 • akt małżeństwa sporządzony po zawarciu ślubu cywilnego - bezpośrednio po ceremonii,
 • akt małżeństwa sporządzony po zawarciu ślubu konkordatowego - osobiście lub korespondencyjnie,
 • dodatkowe odpisy:

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie