Wpisanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

WPISANIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Podczas wizyty w urzędzie musisz mieć ze sobą oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokonanym przez tłumacza przysięgłego). Do wpisania zagranicznego aktu niezbędny będzie również wypełniony wniosek- do pobrania poniżej lub do uzupełnienia na miejscu. Na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów, w terminie maksymalnie 30 dni od ich złożenia, zostanie sporządzony polski akt stanu cywilnego. Otrzymasz jeden odpis zupełny tego aktu.

Po wpisaniu aktu do ksiąg polskich możesz odbierać kolejne odpisy:

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski (dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • ważny dokument tożsamości: dowód lub paszport,
 • w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu- dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała)

WPISANIE AKTU URODZENIA:

WPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA:

WPISANIE AKTU ZGONU:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi,
 • Urząd Stanu Cywilnego nie nadaje numeru PESEL osobom urodzonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie dokonuje meldunku tych osób,
 • w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa istotnym jest, by wniosek podpisany był przez oboje małżonków- zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego: "Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa."

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 50 zł - za wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • 39 zł - za uzupełnienie lub sprostowanie danych w polskim akcie stanu cywilnego,
 • 39 zł - za wpisanie aktu stanu cywilnego cywilnego sporządzonego w państwie, gdzie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 • 17 zł - za pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

PŁATNOŚCI:

 • na miejscu - gotówką lub kartą,
 • przelewem na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • w kasie Urzędu Miasta Krosna

TERMINY:

Maksymalny termin przewidziany na załatwienie sprawy to 30 dni.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419

 • korespondencyjnie na podany przez siebie adres

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie