Sporządzenia aktów zgonów – rejestracja zgonów

PI-USC-3

1. Od czego zacząć?

Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie ul.Prochownia 4 (pokój- rejestracja zgonów).

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 
Sporządzenie aktu zgonu i jeden odpis skrócony aktu zgonu nie podlegają opłacie skarbowej.
Kolejne odpisy aktu zgonu podlegają opłacie skarbowej: skrócony, wielojęzyczny odpis - 22 zł, zupełny odpis - 33 zł.  
Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna:
Bank Pekao S.A. Oddział Krosno Nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w siedzibie USC lub w kasie UM przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu.
 

  

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie,

ul. Prochownia 4,

tel. 13-43-204-19;13-43-677-46; 13-43-677-86,

fax 13- 43-204-19

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

- akt zgonu oraz odpis sporządzane są bez zwłoki,

- termin zgłoszenia zgonu - 3 dni,

- jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia, 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca). 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon: dowód osobisty lub paszport 5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika. 6. Zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora - w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo.

7. Podstawa prawna:

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz.233 ze zm.).

4. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1628 ze zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422).

9. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 ze zm.).

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz.1427 ze zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w USC po dokonaniu rejestracji zgonu.

Klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę     w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej         i innych zbiorach danych prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego jest:

Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych                        i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem Prezydentem Miasta Krosna można się skontaktować poprzez adres email um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                   z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Prezydent Miasta Krosna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.krosno.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą     w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Po upływie okresów, o których mowa, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).

 

Jednocześnie na podstawie art. 128 kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej            w danej księdze.


 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych               w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo   o aktach stanu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

1) Do zgłoszenia zgonu obowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka) lub dzieci zmarłego oraz najbliżsi krewni lub powinowaci.

2)  W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane w dowodzie osobistym, m. in. nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej, jej stan cywilny, ewentualna datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

3) Zgon sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. - Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4) Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

 

 

Oprac.A.B.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie