Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o przesyłanie wniosków listownie lub po podpisaniu i zeskanowaniu na adres geod@um.krosno.pl

W przypadku wniesienia jednorazowo opłat rocznych za przekształcenie przysługuje bonifikata

W przypadku wniesienia jednorazowo opłat rocznych za przekształcenie przysługuje bonifikata:
1.      Uchwalona przez Radę Miasta Krosna tj. 40% w latach 2019-2020. W każdym kolejnym roku stawka bonifikaty maleje o 10%.
2.      Ustawowa bonifikata dotycząca gruntów Skarbu Państwa tj. 60% w roku 2019, 50% w roku 2020 i w każdym następnym stawka bonifikaty maleje 0 10%.
3.      Ustawowa bonifikata 99%. która przysługuje:
 a) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
b) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
c) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
d) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
e) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

W celu ubiegania się o bonifikatę w wysokości 99% konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. Link do wniosku.

WAŻNE! lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny musi służyć wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych właściciela uprawnionego do uzyskania 99% bonifikaty.

Bonifikaty dotyczą tylko opłat za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności.

Właściciele nieruchomości, które podlegały przekształceniu, a są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą wystąpić o zmianę okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej na 20 lat i o udzielenie pomocy de minimis z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne w celu ubiegania się o pomoc de minimis, tj. formularz informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o pomocy de minimis.
 

Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta, lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

•    ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jednolity: Dz.U.2020.139)

Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 116 (I piętro), tel. 013 47 43 116
 

1. Jeżeli masz już zaświadczenie

- możesz zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą, osobiście w Urzędzie Miasta Krosna lub drogą pocztową link do wniosków
- po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej i uregulowaniu jej, otrzymasz zaświadczenie potwierdzające spłatę należności, które należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Krośnie, w VI Wydziałe Ksiąg Wieczystych w Krośnie, w celu wykreślenia roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
 

Chcę otrzymać zaświadczenie wcześniej co mam zrobić?

1. Złożyć wniosek
Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UM Krosna 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”.
 

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów (Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.).
Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności  wydawane są sukcesywnie, bez konieczności składania wniosków i zawierają informację o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej i okresie jej wnoszenia

2. Jeżeli nie masz jeszcze zaświadczenia a ...

Jeżeli nie masz jeszcze zaświadczenia a nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym lub jednorodzinnym, prosimy zaczekaj na zaświadczenie.
W przypadku otrzymania go po 30 listopada 2019 r. masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z pełną bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu).
- Następnie otrzymasz informację o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą i od tego momentu masz maksymalnie 2 miesiące na jej zapłatę.
- po uregulowaniu należności, otrzymasz zaświadczenie potwierdzające jej spłatę, które należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Krośnie, w VI Wydziałe Ksiąg Wieczystych, w celu wykreślenia roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie