Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w kancelarii ogólnej (pokój nr 1) lub w pokoju nr 113 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, bądź za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 j.t. Tabela 16).

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem
105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:
105 zł - (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy
73,50 zł - (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy:
Opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną.

Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto:
Gmina Krosno
38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
Pekao SA: 12 1240 1792 1111 0010 6150 1675

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.


Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 113 (I piętro), tel. 013 47 43 113

 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1. Wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej należy złożyć najpóźniej na dzień przed planowanym terminem narady (terminy narad do pobrania poniżej);
2. Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku (po uprzednim dokonaniu przez wnioskodawcę opłaty za naradę);
3. Wydanie dokumentacji projektowej wraz z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej i załącznikiem mapowym następuje do 5 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej;
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail (wzór wniosku stanowi załącznik do pobrania).
2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty wymienione poniżej.
3. Jeśli występujesz o naradę koordynacyjną jako pełnomocnik inwestora lub projektanta, do wniosku dołącz oryginał (lub poświadczoną kopię) pełnomocnictwa oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
4. Złóż wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w kancelarii ogólnej (pokój nr 1) lub w pokoju nr 113 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub, bądź za pośrednictwem poczty.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, bądź niekompletności przedłożonej dokumentacji, zostaniesz wezwany pisemnie do usunięcia braków.
6. Przed naradą koordynacyjną otrzymasz Dokument Obliczenia Opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci na naradzie.
7. Odbierz Dokument Obliczenia Opłaty, wnieś opłatę i dostarcz dowód wniesienia opłaty.
8. O terminie narady koordynacyjnej zostaniesz powiadomiony bezpośrednio lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Odbierz dokumentację projektową z odpisem protokołu z narady i załącznikiem mapowym z projektem.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Minimum dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci przedstawionego na planie zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
3. Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca.
4. Warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu.
5. Uzgodnienia uzyskane od zarządcy dróg i innych instytucji.
 

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 j.t.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 j.t. ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno- kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 j.t. ze zm.)
 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok nr 113 lub na życzenie interesanta za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Projekty sieci uzbrojenia terenu nanoszone są do bazy GESUT  po stwierdzeniu na naradzie koordynacyjnej ich bezkolizyjnego usytuowania. W przypadku projektów kolizyjnych, tj. takich, do których uczestnicy narady koordynacyjnej zgłosili uwagi do przebiegu sieci, wynikiem narady koordynacyjnej jest brak pozytywnej opinii ws.  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a jej przebieg nie jest rejestrowany w bazie GESUT. Dokumentacja projektowa wraz z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej zwracana jest wnioskodawcy.


Zasady przygotowania projektu na naradę koordynacyjną:
1. Projekt sporządza się na planie sytuacyjnym przedstawionym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu), wykonanej zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w odpowiedniej skali -1:500 lub większej), zapewniającej czytelność treści kartograficznej i opisowej mapy.
2. Dokumentacja i projekt są zwracane inwestorowi w przypadku sporządzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie lub stwierdzenia innych nieprawidłowości w sporządzeniu mapy, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
4. Projekt sieci uzbrojenia terenu należy przygotować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).
5. Projekt sieci uzbrojenia terenu powinien być wkreślony na załączniki mapowe w sposób czytelny, z zachowaniem skali mapy, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą rodzaje sieci uzbrojenia terenu, z rozdzieleniem na sieci i przyłącza (nazwa i funkcja przewodu) .
6. Do wniosku należy dołączyć minimum 2 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem oraz oryginał mapy.
7. Każdy egzemplarz załącznika mapowego z wniesionym projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci uzbrojenia terenu (oryginalny podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) oraz powinien zawierać datę opracowania.
8. Projekty sieci uzbrojenia terenu związane z projektowaną inwestycją drogową, należy przedstawić na załącznikach mapowych łącznie z projektowanym układem komunikacyjnym.

Okres ważności projektu po przeprowadzonej koordynacji:
1. Projekty uzgodnione przed dniem 12 lipca 2014r (data wejścia w życie zmian do ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne) zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.  Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub zgłoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie ważności uzgodnienia, zapewnia zachowanie na zasadniczej mapie miasta uzgodnionego projektu do czasu zakończenia inwestycji. Warunkiem zachowania projektu na z.m.m jest dostarczenie przez Inwestora, kopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii zgłoszenia robót budowlanych do Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Projekty zarejestrowane na zasadniczej mapie miasta w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej (po zmianie z dnia 12 lipca 2014 r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)  tracą swoją aktualność jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia na zasadniczej mapie miasta nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, §10 ust. 5.)
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie