UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ  PORTAL PROJEKTANTA,
 • osobiście w:

  Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Lwowska 28A, pokój nr 114
  tel. 13 47 43 113, 13 47 43 127

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wypełnij i złóż wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej przez internet (portal projektanta)
w kancelarii ogólnej (pokój nr 1) lub w pokoju nr 114 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, bądź za pośrednictwem poczty.

Odbierz i opłać dokument obliczenia opłaty, a następnie dostarcz dowód opłaty do siedziby Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A pok. 114 lub prześlij na adres e-mail: zudp@um.krosno.pl.
Pamiętaj - opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną.

Odbierz uzgodnioną dokumentację w siedzibie organu lub wydrukuj z portalu projektanta (opcja dostępna tylko przy załatwianiu sprawy przez internet – portal projektanta).

DO ZAŁATWIENIA TWOJEJ SPRAWY BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Dowód opłaty naliczonej kwoty za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.
 • Minimum dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci przedstawionego na planie zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 • Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca.
 • Warunki techniczne wydane przez gestora sieci uzbrojenia terenu.
 • Uzgodnienia uzyskane od zarządcy dróg i innych instytucji.
POBIERZ WNIOSEK PDF

 

 

 

 

 


DODATKOWE INFORMACJE:

Potrzebny wniosek dostępny jest również na miejscu w pokoju nr 114 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 j.t. Tabela 16).

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
150 zł - za jeden rodzaj sieci,
105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci.

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:
105 zł - (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,
73,50 zł - (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy.

Opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną.

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,*
 • przelewem na konto nr 12 1240 1792 1111 0010 6150 1675 Bank Pekao SA - za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu * **
 • przelewem na konto nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Pekao SA - z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury * ***

  *    Dowód opłaty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A pok. 114 lub przesłać na adres e-mail: zudp@um.krosno.pl.
  **  W tytule przelewu za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy wpisać nr dokumentu obliczenia opłaty
  *** W tytule przelewu należy wpisać "Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury"

TERMINY:

Termin narady koordynacyjnej wyznaczany jest nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku (po uprzednim dokonaniu przez wnioskodawcę opłaty za naradę koordynacyjną).

Wydanie dokumentacji projektowej wraz z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej i załącznikiem mapowym następuje do 5 dni po zakończeniu narady koordynacyjnej.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 114,
 • pobrać do samodzielnego druku z portalu projektanta*
 • wysyłka na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego**

*   dostępne jedynie przy złożeniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez portal projektanta,

** opłata za wysłanie dokumentacji projektowej wraz z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej i załącznikiem  mapowym pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia dokumentu obliczenia opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 j.t.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz.1429),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322 j.t.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 j.t.),
 • Zarządzenie Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m. Krosna zmienionym zarządzeniem Nr 301/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 lipca 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Projekty sieci uzbrojenia terenu nanoszone są do bazy GESUT  po stwierdzeniu na naradzie koordynacyjnej ich bezkolizyjnego usytuowania. W przypadku projektów kolizyjnych, tj. takich, do których uczestnicy narady koordynacyjnej zgłosili uwagi do przebiegu sieci, wynikiem narady koordynacyjnej jest brak pozytywnej opinii ws.  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a jej przebieg nie jest rejestrowany w bazie GESUT. Dokumentacja projektowa wraz z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej zwracana jest wnioskodawcy.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ:

 • Projekt sporządza się na planie sytuacyjnym przedstawionym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu), wykonanej zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w odpowiedniej skali 1:500 lub większej), zapewniającej czytelność treści kartograficznej i opisowej mapy. 
 • Dokumentacja i projekt są zwracane inwestorowi w przypadku sporządzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie lub stwierdzenia innych nieprawidłowości w sporządzeniu mapy, z zachowaniem formy pisemnej.
 • Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 • Projekt sieci uzbrojenia terenu należy przygotować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609 j.t.). Projekt sieci uzbrojenia terenu powinien być wkreślony na załączniki mapowe w sposób czytelny, z zachowaniem skali mapy, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą rodzaje sieci uzbrojenia terenu, z rozdzieleniem na sieci i przyłącza.
 • Dokumentacja projektowa powinna zawierać w części opisowej (legenda) obligatoryjne atrybuty projektowanych sieci uzbrojenia terenu (rodzaj urządzenia, funkcja, typ, przebieg, rodzaj przewodu, średnica przewodu, liczba przewodów itp.)  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374). Do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy dostarczyć na nośniku cyfrowym plik wektorowy, w formacie dxf, w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych XY: 2000, H: PL-EVRF2007-NH. Ponadto do wniosku należy dołączyć minimum 2 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem oraz oryginał mapy do celów projektowych.
 • Każdy egzemplarz załącznika mapowego z wniesionym projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci uzbrojenia terenu (oryginalny podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) oraz powinien zawierać datę opracowania.
 • Projekty sieci uzbrojenia terenu związane z projektowaną inwestycją drogową, należy przedstawić na załącznikach mapowych łącznie z projektowanym układem komunikacyjnym.

OKRES WAŻNOŚCI PROJEKTU PO PRZEPROWADZONEJ KOORDYNACJI:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374) projekty zarejestrowane w bazie numerycznej mapy miasta, w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej nie posiadają określonego terminu ważności.

KLAUZULA RODO
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie