UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet:
  - przejdź do załatwienia sprawy przez  PORTAL INTERESANTA 
  - e-mail: odgik@um.krosno.pl
 • osobiście w:
  Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Lwowska 28A, pokój nr 113
  tel. 13 47 43 114

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Wypełnij i złóż wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego albo wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A (pokój nr 1), bezpośrednio w pokoju nr 113, za pośrednictwem poczty, mailowo (wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub złóż zamówienie poprzez portal interesanta.
 • Odbierz i opłać dokument obliczenia opłaty. Opłatę można uiścić kartą bezpośrednio przy odbiorze zamawianych materiałów, w kasie urzędu przy ul. Lwowskiej 28A lub przelewem na wskazany rachunek bankowy a następnie dostarcz dowód opłaty do siedziby Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A pok. 113 lub prześlij na adres e-mail: odgik@um.krosno.pl.
 • Odbierz zamawiane materiały w siedzibie organu lub pobierz je z portalu interesanta.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA TWOJEJ SPRAWY:

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego albo wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

* Proszę mieć na uwadze, że w przypadku, gdy wnioskodawca żąda informacji przedmiotowych (danych osobowych) dotyczących nieruchomości, których nie jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym, władającym, użytkownikiem itp.), powinien udokumentować, że posiada interes prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem - podając konkretny przepis prawa.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Druki wniosków do pobrania w pokoju nr 113 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A. Wniosek może być także pobrany samodzielnie, jako załącznik do rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.  w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020, poz. 1322)

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, t.j.)

Przykładowe ceny:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów (bez względu na ilość działek)
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów (bez względu na ilość działek)
 • arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej - arkusz formatu A4, wydruk czarno-biały - 17,30 zł
 • kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej - arkusz formatu A4, wydruk czarno-biały - 8,10 zł

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

PŁATNOŚCI:

 • kartą bezpośrednio przy odbiorze zamawianych materiałów w pokoju nr 113
 • w kasie urzędu,*
 • przelewem na konto nr 12 1240 1792 1111 0010 6150 1675 Bank Pekao SA * **
 • przelewem na konto nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Pekao SA - z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury * ***

  *    Dowód opłaty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A pok. 113 lub przesłać na adres e-mail: odgik@um.krosno.pl.
  **  W tytule przelewu za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy wpisać nr dokumentu obliczenia opłaty
  *** W tytule przelewu należy wpisać "Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury"

TERMINY:

W przypadku typowego małego zamówienia np. na wykonanie jednego wyrysu, wypisu, czy sprzedaży kopii mapy sprawa zostanie załatwiona w tym samym dniu.
W przypadku większego zamówienia sprawa zostanie załatwiona w ciągu 3 - 4 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są jawne. Informacji tych udziela się za odpłatnością. Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotowe oraz wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, udostępnione są na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniony zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniony zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów:
    a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),
    b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Osoba wykorzystująca materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniająca je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, za udostępnienie tych materiałów.

KLAUZULA RODO
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie