Udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Od czego zacząć

Złóż zamówienie bezpośrednio w pokoju nr 114 w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajdującym się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a lub drogą elektroniczną e-mail: odgik@um.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Opłata zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014. Poz. 897) - „WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY"
 

Przykładowe ceny:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów (bez względu na ilość działek)
 • wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów (bez względu na ilość działek)
 • wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - 30 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów (bez względu na ilość działek)
 • arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej - arkusz formatu A4, wydruk czarno-biały - 15,80 zł
 • kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej - arkusz formatu A4, wydruk czarno-biały -7,40 zł

 

 

 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  (GODGiK)
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 114, tel. 13 47 43 114, pokój 124 tel. 13 47 43 124
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku typowego małego zamówienia np. na wykonanie jednego wyrysu, wypisu, czy sprzedaż kopii mapy -sprawa zostanie załatwiona w tym samym dniu w ciągu 1-2 godzin. W przypadku większego zamówienia sprawa zostanie załatwiona w ciągu 3-4 dni. Jednak w każdym przypadku, wydanie materiałów nastąpi po udokumentowaniu dokonania należnej opłaty.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Czynności w przypadku zamówienia wypisu, wyrysu iub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:

 1. Złożenie wniosku o wydanie wypisu, wyrysu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 2. Wystawienie przez pracownika GODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) ustalającego należną opłatę.
 3. Wydanie zamówionych materiałów- po udokumentowaniu dokonania należnej opłaty.

Czynności w przypadku zamówienia innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik):

 1. Złożenie wniosku o wydanie materiałów pzgik wraz z wypełnionym, właściwym załącznikiem.
 2. Wystawienie przez pracownika GODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) ustalającego należną opłatę.
 3. Wydanie zamówionych materiałów - po udokumentowaniu dokonania należnej opłaty.
 4. Wraz z zamówionymi materiałami zleceniodawca otrzyma licencję określającą zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • wypełnionego, właściwego wniosku (wraz z załącznikami jeśli zawiera je wniosek) na udostępnionych drukach,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca żąda informacji przedmiotowych (danych osobowych) dotyczących nieruchomości, których nie jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym, władającym, użytkownikiem itp.), powinien udokumentować, że posiada interes prawny w uzyskaniu tych informacji - podając konkretny przepis prawa.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w pokoju nr 114 w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub za pośrednictwem poczty (wnioski dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości w pokoju 124)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Grodzki Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wniosek może być także pobrany samodzielnie, jako załącznik do rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzac/ z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014, poz. 917)

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są jawne. Informacji tych udziela się za odpłatnością. Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotowe oraz wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, udostępnione są na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniony zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniony zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.
Osoba wykorzystująca materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniająca je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, za udostępnienie tych materiałów.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie